Home » dr Mariusz Szynkiewicz

dr Mariusz Szynkiewicz

Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. studenckich i organizacyjnych

Zakres obowiązków Prodziekana Wydziału Filozoficznego ds. studenckich i organizacyjnych: kontakt ze studentami, sprawy studenckie i wnioski studenckie, inauguracje i absolutoria, skreślenia i reaktywacje (rozpatrywanie wniosków), samorząd i koła naukowe, promocja, sprawy dyscyplinarne, sprawy studentów z niepełnosprawnościami, współpraca z otoczeniem społecznym, infrastruktura i sprawy organizacyjne.

tel. (+48 61) 829 21 01
pokój 9, bud. C
e-mail: mariusz.szynkiewicz@amu.edu.pl

Sprawy studenckie związane z procesem kształcenia

Konsultacje odbywają się w trakcie dyżurów lub drogą mailową.

Sytuacje kryzysowe i skargi studentów oraz wykładowców

Co zrobić, jeżeli uważasz, że w trakcie procesu kształcenia doszło do złamania reguł prawnych lub etycznych normujących zasady funkcjonowania społeczności akademickiej? 

Procedura postępowania:

1) student lub wykładowca może powiadomić o zaistniałym problemie dziekana głównego lub prodziekana ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału (dyżury i maile pracowników),

2) władze prodziekańskie dokonują analizy zgłoszenia, a następnie kontaktują się z osobą zgłaszającą zdarzenie oraz – w razie konieczności – z pozostałymi stronami i świadkami zdarzenia,

3) w sytuacjach wymagających dalszych działań prodziekan sporządza odpowiednią dokumentację i kieruje sprawę do biura prorektora ds. studenckich,

4) prorektor, po rozpoznaniu sprawy, podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia i rozwiązania zgłoszonego problemu, zgodnie z procedurami określonymi w Statucie UAM.

Sprawy studentów z niepełnosprawnościami

Konsultacje odbywają się w trakcie dyżurów lub drogą mailową. Informator dla studentów z niepełnosprawnościami.