Home » prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski

Zakres obowiązków Prodziekana Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia: programy studiów i plany zajęć, różnice programowe (reaktywacje, urlopy, MOST, ERASMUS), minima programowe MISHiS, obsady zajęć dydaktycznych, procedura rekrutacyjna.

Sławomir Leciejewski jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go również filozofia informatyki oraz relacje nauka-religia.

Krótka historia naukowa:

1996 – mgr fizyki (praca magisterska pt. Zasada antropiczna napisana pod kierunkiem prof. Z. Jacyny-Onyszkiewicza) na Wydziale Fizyki UAM

1997 – mgr filozofii (praca magisterska pt. Zasada antropiczna w kosmologii i jej metodologiczne konsekwencje napisana pod kierunkiem prof. P. Zeidlera) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2000 – mgr teologii (praca magisterska pt. Spór o istnienie Boga według Berkeleya i Jacyny-Onyszkiewicza napisana pod kierunkiem ks. prof. A. Siamianowskiego) na Wydziale Teologicznym UAM

2002 – dr filozofii (rozprawa doktorskia zatytułowana Obserwator w kosmologii antropicznejI; promotorem w przewodzie doktorskim był prof. P. Zeidler a recenzentami byli prof. T. Grabińska oraz prof. J. Such) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2013-2016 – sekretarz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

2013 – współtwórca projektu HOMO INFORMATICUS (cyklu konferencji naukowych poświęconych filozofii informatyki)

2014 – dr hab. filozofii (na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2014 – kierownik Zakładu Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji Instytut Filozofii UAM

2015 – autor projektu EWOLUCJA a STWORZENIE (cyklu konferencji popularnonaukowych omawiających relacje nauka-religia)

2016 – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii UAM

2016-2019 – Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UAM ds. dydaktycznych

2019-2020 – Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. kształcenia

Monografie:

 1. Leciejewski S., Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007.
 2. Leciejewski S., Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Wybrane artykuły:

 1. Leciejewski S., Komputer we współczesnych eksperymentach naukowych (próba przypisu do koncepcji nowego eksperymentalizmu), [w:] A.Szczuciński (red.), Cywilizacyjne dylematy rozwoju nauki i techniki, Oficyna Wydawnicza „Batik”, Poznań 2000, s. 69-91.
 2. Leciejewski S., Problem świadomości w wybranych interpretacjach mechaniki kwantowej i kosmologii, [w:] P.Orlik (red.), Światłocienie świadomości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2002, s. 181-196.
 3. Leciejewski S., Status eksperymentatora w naukach empirycznych a współczesne techniki informatyczne, [w:] D.Sobczyńska, P.Zeidler (red.), Homo experimentator, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2003, s. 159-187.
 4. Leciejewski S., Zasada kosmologiczna i zasada antropiczna a możliwość teoretycznych badań całości Wszechświata, [w:] P. Orlik (red.), Całość – wizje, pejzaże, teorie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2006, s. 65-98.
 5. Leciejewski S., Antropizm w kosmologii, [w:] P. Orlik (red.), Całość – wizje, pejzaże, teorie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2006, s. 99-112.
 6. Leciejewski S., Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych, [w:] „Studia Philosophiae Christianae” UKSW, 45 (2009) 1, Warszawa 2009, s. 119-131.
 7. Leciejewski S., Ontologia Berkeleya a ontologia mechaniki kwantowej, [w:] Z.Błaszczak, A.Szczuciński (red.), Wokół Einsteina. Dylematy filozofów i fizyków, Oficyna Wydawnicza Batik, Poznań 2009, s. 201-208.
 8. Leciejewski S., Kategoria nicości w kosmologii kwantowej, [w:] P.Orlik (red.), Wobec nicości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2010, s. 189-208.
 9. Leciejewski S., Komunikacja multimedialna w edukacji filozoficznej – konieczność czy zbędne obciążenie pracy dydaktycznej?, [w:] I.Surina (red.), Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 247-258.
 10. Leciejewski S., Obserwator jako test modeli kosmologicznych, [w:] Z.Błaszczak, A. Szczuciński (red.), Wokół ewolucjonizmu. Dylematy biologów, filozofów i fizyków, Oficyna Wydawnicza Batik, Poznań 2010, s. 153-161.
 11. Leciejewski S., Geneza czasu według kosmologii kwantowej, [w:] P.Orlik (red.), Aporie czasu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 29-53.
 12. Leciejewski S., Problematyka czasu oraz miejsca człowieka w kwantowym Wszechświecie, [w:] P.Orlik (red.), Aporie czasu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 54-70.
 13. Leciejewski S., Komunikacja multimedialna w edukacji filozoficznej XXI wieku, [w:] M.Domaradzki, E.Kulczycki, M.Wendland (red.), Język. Rozumienie. Komunikacja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 83-96.
 14. Leciejewski S., Rola zasad antropicznych w rozwoju kosmologii, [w:] Z.Roskal (red.), Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 121-142.
 15. Leciejewski S., Antropizm w kosmologii (od wielkich liczb do idei multiświata), [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LIX, numer 2 – 2011, s. 165-188.
 16. Leciejewski S., Maj M., Komputery w badaniach doświadczalnych, [w:] „Materiały Budowlane”, nr 3/2013, s. 87-89.
 17. Leciejewski S., Antropiczny charakter kosmicznych koincydencji, [w:] S.Janeczek (red. serii), seria „Dydaktyka Filozofii”, tom III „Filozofia przyrody”, S.Janeczek, D.Dąbek, J.Herda, A.Starościc (red. tomu), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 399-412.
 18. Leciejewski S. Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych, [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 23: 2014, Nr 4 (92), s. 263-273.
 19. Holdys J., Leciejewski S., Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów genetycznych, [w:] „Studia Metodologiczne”, Nr 34 (2015), s. 189-208.
 20. Leciejewski S., The digital revolution in empirical science, [w:] „e-methodology”, 2015 (2), s. 9-17.
 21. Leciejewski S., Wizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych (według Hansa-Jörga Rheinbergera), [w:] „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, Tom 4 (2016), s. 369-378.
 22. Leciejewski S., Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych, „Studia Philosophiae Christianae” UKSW, 53 (2017) 1, Warszawa 2017, s. 123-142.
 23. Leciejewski S., Komputer jako narzędzie umożliwiające współczesne badania eksperymentalne (na przykładzie Wielkiego Zderzacza Hadronów), „Sensus Historiae”, Vol. XXIX (2017/4), s. s. 39-51.

   

 24. Leciejewski S., W poszukiwaniu definicji informatyki, „Studia Metodologiczne”, Nr 38 (2017), s. 179-192.
 25. Leciejewski S., Struktura cyfrowej rewolucji naukowej, „Zgadnienia Filozoficzne w Nauce”, nr 64 (2018), s. 117–136.
 26. Leciejewski S., Preface to the Special Issue on Philosophy in Computer Science, „Foundations of Computing and Decision Sciences”, volume 44, issue 1 (2019), s. 3-9.
 27. Leciejewski S., Symulacje komputerowe jako narzędzia badawcze nauki (na przykładzie algorytmów ewolucyjnych), [w:] S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc (red.), Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 171-183.
 28. Leciejewski S., Cyfrowa rewolucja cywilizacyjna a cyfrowa rewolucja w nauce, [w:] J. Boruszawski, R. Kazibut, S. Leciejewski, T. Rzepiński, Z. Tworak (red.), „Między filozofią a chemią. Księga jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 93-99.
 29. Leciejewski S., Problem big data w naukach eksperymentalnych, „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, Tom 8 (2020), część 1, s. 235-242.
 30. Leciejewski S., Szynkiewicz M., Algorithmicity of Evolutionary Algorithms, „Stidies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 63 (76) 2020, s. 87-100.
 31. Leciejewski S., Czy teoria ewolucji jest koncepcją religijną?, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, (2022) t. 19, nr 1, s. 213-222. 
 32. Leciejewski S., Metafilozoficzne aspekty współczesnej myśli kosmologicznej, „Człowiek i społeczeństwo”, tom LIII (2022), s. 87-99.
 33. Leciejewski S., Kosmiczny kontekst ewolucji biologicznej i jego konsekwencje filozoficzno-teologiczne, „Filozofia Chrześcijańska”, tom 19 (2022), s. 7-25. 
 34. Leciejewski S., Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa, „Człowiek i Społeczeństwo”, tom LIV (2022), s. 33-48.