Home » dr Lidia Godek-Ostrouch

dr Lidia Godek-Ostrouch

Lidia GodekAdiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu. Ukończyła Międzywydziałowe Studia Humanistyczne na Wydziale Nauk Społecznych UAM na kierunkach filozofia i nauki polityczne. Zajmuje się współczesną filozofią polityki, aksjologią polityczną, prakseologią i teorią polityki Maxa Webera. W pracy badawczej koncentruje się także na filozoficznych aspektach komunikacji masowej, skandalizacji i estetyzacji dyskursów. Pomysłodawczyni i organizator Ogólnopolskiego Sympozjum Filozoficznego z cyklu Aksjologie Sfery Publicznej (2013, 2014), współorganizowanego wraz ze Studium Nauk Humanistycznym Politechniki Wrocławskiej.

Pełnione funkcje:

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 10. Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego Poznań 2015; Konsultant ds. jakości kształcenia: specjalność Życie Publiczne (od 2013); Członek Rady Instytutu Filozofii UAM; Opiekun specjalności: Filozofia: Życie Publiczne; Członek Komisji Promocji i Reklamy WNS UAM (od 2012); Koordynator projektu „Dyplom++” oraz eventu edukacyjnego Agora++, IF UAM (od 2012); Opiekun roku: Życie Publiczne (studia lic., SUM), Członkini Uniwersyteckiej Rady ds. Nauki (2021-2024).

Książki i redakcje naukowe:

Aksjologia sfery publicznej,Filo-sofija”, Numer 24 (2014/1), Bydgoszcz 2014, ss. 307; Filozofia państwowości. Maxa Weber, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2013, ISDN-978-83-7092-137-8, ss. 213; Zeszyty Filozoficzne, (współredakcja wraz z A. Kurkiewicz, M. Kwiecień), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, numer 12-13 Poznań 2006, ss. 246;

Artykuły:

On deformational modelling. Max Weber’s concept of idealization, „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, Idealization XIV: Models in Science (ed. G. Borbone & K. Brzechczyn), Radopi Amsterdam, 2015; O teoretycznych roszczeniach realizmu politycznego, „Lectiones&Acroases Philosophicae” VII, 1 (2014) [red. Mateusz Kotowski, Monika Małek], s. 229-248;  Aksjologia sfery publicznej. Wstęp, Filo-sofija”, Numer 24 (2014/1), Bydgoszcz 2014, s. 13-19; Duch braterstwa i autonomia polityczna. O Weberowskim ujęciu samorządności, [w:] T. Buksiński (red.), Instytucjonalny i podmiotowy wymiar samorządności, Kalisz 2014, ISBN 978-83-64090-22-6, ss. 89-101; Poziomy rekonstrukcji refleksji aksjologicznej a Weberowska koncepcja modernizacji, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich „Sofia”, 2014, nr 14 (w druku); Poznańskie Aksjologie, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich „Sofia”, 2014, nr 14 (w druku); Kultura obywatelska jako kapitał, „Colloqia Communia”, nr 93, 2012, ss. 95-109; Raison d’etat jako polityka bezwarunkowych roszczeń. Rzecz o dyskursywnej modalności interesów, [w:] P. Makowski (red.), Intersubiektywność, Wydawnictwo Universitas 2012, ss. 223-234; O potrzebie filozofii polityki, [w:] P. Orlik, K. Przybyszewski (red.), Filozofia a sfera publiczna, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2012, ss. 541-553; Obrazy rewolucji, (recenzja książki: K. Brzechczyn, M. Nowak, O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej), „Historyka. Studia Metodologiczne”, T. XI, 2010, ss. 139 – 144; Polityka w imadle negatywnej symboliczności. Przyczynek do symbolicznej interpretacji racji stanu, [w:] Bohdan Szklarski (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, ss. 155 – 163; Partia komunistyczna jako „ideologia w akcji”. Wokół koncepcji ideologii Józefa M. Bocheńskiego, [w:] K. Brzechczyn (red.), Obrazy PRL-u. O sposobach konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań 2008, ss. 43 – 51; Interesy polityczne. Struktura i definicje, [w:] T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Prawo – władza – samorządność, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007, ss. 53 – 64; Siła bezsilnych czy niemoc wszechobecnych? Vaclava Havla projekt wyzwolenia jednostki, [w:] M. Kwiecień, L. Godek, A. Kurkiewicz (red.), Zeszyty Filozoficzne, nr 12 – 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, ss. 211 – 221; Wprowadzenie „demokracji kontraktowej” w Polsce. Próba interpretacji, [w:] S. Drobczyński, M. Żyromski (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2004, ss. 117 – 131;

Organizowane konferencje ogólnopolskie:

  1. Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne z cyklu Aksjologie Sfery Publicznej 2013 (Ciążeń 2013);

  2. Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne z cyklu Aksjologie Sfery Publicznej „Solidarność. Partycypacja. Kultura niezależna” pod honorowym patronatem prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego 2014 (Ciążeń 2014) [www.sympozjum.amu.edu.pl]

Udział w konferencjach ogólnopolskich:

22-24 września 2014 (Nałęczów) – IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia a współczesność. Organizator: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich oraz Uniwersytet Rzeszowski. Prezentacja referatu: Vaclava Havla projekt antypolityka a współczesne recepcje postpolityczności; 21-22 kwietnia 2013 (Wrocław) – Konferencja z cyklu Granice Nauki: Spory o realizm. Organizator: Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnikę Wrocławską. Prezentacja referatu: Polityka i realiści. 7-8 marca 2013 (Kraków) – Zarządzanie Mediami. Teoria i Praktyka. Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Prezentacja referatu: Paradoksy politycznego zaangażowania. o roli wartości w kształtowaniu polityk medialnych.  17 – 21 września 2012 – IX Zjazd Filozoficzny (Wisła). Prezentacja referatu: O potrzebie filozofii polityki. 21 – 24 czerwca 2012 (Iwonicz Zdrój) – VIII Konferencja Filozofów Słowiańskich „Polityka a wartości i interesy”. Organizator: Stowarzyszenie Filozofów Słowiańskich, Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentacja referatu: Interesy i wartości w filozofii polityki Maxa Webera. 18 maja 2012 (Poznań) – „Tabloidyzacja dyskursu publicznego w Polsce”. Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej). Prezentacja referatu: Tabloidyzacja i kryzys demokracji. Wokół rozważań Paolo Manciniego. 23 – 24 kwietnia 2012 (Poznań) – „Vaclav Havel. Człowiek – Pisarz – Filozof – Polityk”. Organizator: Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich IFS i Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Prezentacja referatu: Etyka bezsilnych. Ku antropologii komunizmu. 19 – 20 kwietnia 2012 (Toruń) – „Kobiety i Mężczyźni w przestrzeni publicznej. Polityka – Społeczeństwo – Prawo”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMK. Prezentacja referatu: Spin a emancypacja. 23 – 25 września 2010 (Kraków) – „Filozofia polityczna po 1989 w Polce i na świecie”. Organizator: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Prezentacja referatu: O niektórych osobliwościach realizmu politycznego.  23 – 24 listopada 2007 (Warszawa) – „Mity, Symbole i Rytuały we współczesnej polityce”. Organizator: Instytut Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas oraz Instytut Nauk Politycznych PAN w Warszawie. Prezentacja referatu: Racja stanu jako polityka bezwarunkowych roszczeń. Rzecz o symbolicznym wymiarze interesów. 11 – 12 października 2007 (Poznań) – „Obrazy PRL-u. O sposobach konceptualizacji „realnego socjalizmu” w Polsce”. Organizator: Oddział IPN w Poznaniu. Prezentacja referatu: System realnego socjalizmu jako produkt ideologii komunistycznej. O refleksji Józefa Marii Bocheńskiego. 20 – 22 kwietnia 2007 (Ciążeń) – „Intersubiektywność. Wymiar społeczny, moralny, prawny”. Organizator: Instytut Filozofii UAM, Interdyscyplinarne Doktoranckie Koło Filozoficzne Praxis w Poznaniu. Prezentacja referatu: Polityka bezwarunkowych roszczeń. Rzecz o dyskursywnej modalności interesów. 8 maja 2006 (Poznań) – „Filozoficzne dziedzictwo Europy Środkowo – Wschodniej”. Organizator: Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu. Prezentacja referatu: Siła bezsilnych czy niemoc wszechobecnych? Vaclava Havla projekt wyzwolenia jednostki. 3 – 4 czerwca 2005 (Toruń) – I Konferencja Monosenologiczna: „Humanistyka wobec fenomenu samotności”. Organizator: Instytut Filozofii UMK w Toruniu. Prezentacja referatu: Racjonalność długodystansowa jako remedium na samotność homo oeconomicus. 16 – 18 maja 2005 (Toruń) – „Filozofia i etyka interpretacji”. Organizator: Instytut Filozofii UMK w Toruniu. Prezentacja referatu: O publicznych granicach interpretacji. 30 września 2003 (Poznań) – „Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”. Organizator: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Prezentacja referatu: Wprowadzenie „demokracji kontraktowej” w Polsce. Próba interpretacji.

Stypendia:

Stypendium Erasmus – Sokrates (2004 rok) – Uniwersytet w Hildesheim; Stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów (rok akademicki – 2005/2006/2007/2008).

Dydaktyka:

Teorie polityki; Współczesne systemy medialne; Public Relations; Marketing i PR; Medioznawstwo; Współczesne ustroje społeczno-polityczne; Prakseologia; Komunikacja w biznesie; Media reklamy; Współpraca z Mass Mediami; Seminarium licencjackie (filozofia polityki, Public Relations, komunikacja marketingowa, filozofia polityki, medioznawstwo)

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

  1. Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych/Targi Pracy i Wolontariatu/. Konkurs „Bądź Widoczny!” – Wielkopolski lider kształtowania wizerunku organizacji pozarządowej. Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

  2. Teatr Nowy im. Łomnickiego w Poznaniu. Program edukacyjny: „Forum Aktywnych Widzów” (panel dyskusyjny, wprowadzenia merytoryczne do spektaklu “Firma”).