Home » prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński

prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński

Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej UAM

Życiorys

Pierwsze studia ukończył w 1965 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tematem jego pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem Witolda Łukaszewicza było Zjednoczenie Emigracji Polskiej w latach 1832-1846. W 1968 roku obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem Adama Schaffa pod tytułem Prezentyzm w historiografii amerykańskiej. W latach 1971-1973 pracował na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Gdańskim. W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, broniąc rozprawę doktorską, której promotorem był Adam Schaff, pod tytułem Problem poznania w amerykańskiej filozofii i historiografii XX wieku na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1973-1981 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy naukowej Problem uzasadniania wiedzy historycznej. W 1991 roku został profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1993 roku otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.

W latach 1986-1987 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. dydaktycznych, w 1988 był zastępca dyrektora Instytutu Filozofii ds. naukowych, a w latach 1999-2012 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii. Od 1987 do 2001 był kierownikiem Zakładu Filozofii Humanistyki Instytutu Filozofii, od 2001 roku kieruje Zakładem Filozofii Społecznej i Politycznej. Redaktor czasopisma "Science for Peace" (1991-1993), założyciel oraz redaktor Wydawnictwa Naukowego IF UAM (od 1991), współredaktor serii wydawniczej "Dia-Logos"[1] w Peter Lang Publishing House (od 2002).

Autor ponad 150 publikacji naukowych.

6 grudnia 2010 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Stypendia i staże naukowe

  • 1982-1983 stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Ruhr University Bochum
  • 1987 stypendysta projektu badawczego "Geschichte Denken" na Uniwersytecie w Bielefeldzie
  • 1989 stypendysta Oxford Hospitality Scheme na Uniwersytecie Oksfordzkim
  • 1999 stypendysta na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem
  • 2003 stypendysta The Council for Research in Values and Philosophy w Waszyngtonie
  • 2010 stypendysta Bednarowski Foundation na University of Aberdeen

Publikacje