Home » Research Subjects

Research Subjects

Współczesne koncepcje modernizacji kultury europejskiej / Contemporary modernizations of the European culture

Przemiany sfery publicznej i politycznej w epoce globalizacji / Changes in public and political sphere in global age

Teoria i filozofia komunikacji / Theory and philosophy of communication

Determinanty rozwoju nauki / Factors of scientific development

Problemy filozoficzne – analizy i dyskusje / Philophical issues – analysis and discussions

Wizje kultury ponowoczesnej / Visions of postmodern culture

Logika, informacja, wiedza / Logic, information, knowledge

Filozoficzne i metodologiczne aspekty praktyki badawczej nauk eksperymentalnych i stosowanych / Philosphical and methodological aspects of research practice in experimental and applied sciences

Procesy instytucjonalizacji dyskursu a demokratyczna legitymizacja systemów regulacji działań społecznych / Institutionalisation, discourse, and democratic legimitization of regulatory social systems

Badania transdyscyplinarne a rozstrzygnięcia praktyczne i prakseologiczne Transdisciplinary research in practical and praxiological context

Kontrowersje wokół współczesnych badań nad myślą antyczną, średniowieczną i bizantyńską. Nowe interpretacje / Contemporary research on Ancient, Medieval, and Byzantine thought. Approaching new interpretations

Człowiek uwikłany w problemy codzienności / Human being: Getting involved in everyday problems

Tansformacje nowoczesnej instytucji uniwersytetu. Państwo, rynek, globalizacja i europeizacja / Changing higher education. State, market, globalisation, and Europeanisation

Kluczowe zagadnienia estetyki, sztuk wizualnych i muzyki, filozofii kultury, ekoestetyki, somaestetyki / Key issues in aesthetics, visual arts, music, philosophy of culture, eco-aesthetics, and soma-aesthetics

Zastosowanie teorii idealizacji w nauce i humanistyce / Applying Idealisation Theory in Science and Humanities

Etyka i eksperyment / Ethics and Experiment