Home » T-5 Kiedrowski: Wykłady o filozofii Plotyna

T-5 Kiedrowski: Wykłady o filozofii Plotyna

Wykłady o filozofii Plotyna
Kliknij w okładkę, aby zapoznać się z treścią

Krzysztof Kiedrowski

Wykłady o filozofii Plotyna

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2021

ISBN 978-83-7654-403-8
DOI 10.14746/978-83-7654-403-8

Krzysztof Kiedrowski, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po­znaniu. Opublikował dwie książki: Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej (2010) oraz Metodologiczne podstawy negatywi­stycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka (2013).

Jego głównym przedmiotem zaintereso­wań naukowych jest metafizyka i jej rozwój na przestrzeni dziejów – od antyku do współ­czesności. Autor jest rzecznikiem rozumienia filozofii, jako integralnej i wiodącej części paidei. W tym kontekście szczególną rolę odgrywa filozofia pierwsza stanowiąca zasa­dę namysłu filozoficznego. Z tego względu zarówno jego działalność dydaktyczna, jak i naukowa ukierunkowana jest na metafizy­kę – jej rozwój, obowiązywanie, a także liczne krytyki zasadności namysłu metafizycznego w poszczególnych epokach. Szczególną wagę przywiązuje on do greckiej filozofii antycz­nej wyznaczającej intelektualny horyzont dla kształtowania się europejskiej duchowości.

Członek Polskiego Towarzystwa Filozo­ficznego. Obok filozofii drugą jego pasją jest muzyka, w szczególności muzyka klasyczna (w roku 2001 ukończył PSM II st. im. F. Cho­pina w klasie fortepianu). Od 2016 roku Artysta Chóru Teatru Wielkiego im. St. Mo­niuszki w Poznaniu.

Data publikacji: 27.12.2021