Home » Erasmus +

Erasmus +

REKRUTACJA NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Dodatkowa rekrutacja na stypendia programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018

Informacje dla osób wyjeżdżających na stypendium Erasmusa w roku akademickim 2017/2018

Inne stypendia:

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia z instytucji finansującej Türkiye Bursları (Turcja). Wszelkie informacje można znaleźć w tym dokumencie oraz na stronie internetowej instytucji finansującej. Wniosek o stypendium należy złożyć do 17 lutego 2017 r.


REKRUTACJA NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wyjazdy na Studia

Zasady uczestnictwa w programie Erasmus

Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz doktoranckich, studiujący w trybie dziennym lub zaocznym.

W przypadku studentów, którzy uczestniczyli w wymianie studenckiej w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd na studia. Pierwszeństwo przysługuje studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy. Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów oraz 24 miesięcy w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

Stawki stypendialne do poszczególnych krajów:

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 500 Euro

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 450 Euro

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 350 Euro

Kryteria kwalifikacji:

 • średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen;
 • znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem lub oceną w indeksie;
 • dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE;
 • dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych;

UWAGA:

 • studenci zainteresowani wyjazdem mogą ubiegać się o miejsca stypendialne przypisane do instytutów, w ramach których odbywają studia; jeśli jednak miejsca przypisane do innych instytutów nie zostaną wykorzystane przez osoby studiujące na prowadzonych przez nich kierunkach, wówczas mogą ubiegać się o nie także osoby z kierunków prowadzonych przez inne instytuty;
 • nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów;
 • osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok; warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na WNS w kolejnym roku akademickim.

Harmonogram kwalifikacji

 16 stycznia – 24 lutego 2017 roku – rekrutacja na stypendia

Student starający się o stypendium zobowiązany jest w tym czasie:

 • złożyć aplikację na wybrane miejsca stypendialne w systemie USOS – Instrukcja
 • przedstawić koordynatorowi instytutowemu wydrukowaną wersję podania złożonego w USOS-ie, zaświadczenie o średniej ze studiów i znajomości języka obcego oraz opcjonalnie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym na UAM, a także inne dokumenty poświadczające ewentualne dodatkowe osiągnięcia brane pod uwagę w kryteriach kwalifikacyjnych danego instytutu.

Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone w terminie do 1 marca 2017 roku.

Dokumenty proszę składać u koordynatorów instytutowych:

Koordynator instytutowy – Instytut Filozofii – dr hab. Karolina M. Cern, Wicedyrektor Instytutu Filozofii, cern@amu.edu.pl

Szczegółowych informacji związanych z ofertą stypendialną oraz zasadami rekrutacji udzielają:

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus, Prodziekan WNS – dr Marcin Poprawski, Dyżur: Poniedziałek, 15.30 – 16.30, Czwartek, 9.00 – 10.00 pok. 10 (dziekanat) poprawski@amu.edu.pl

Administrator Wydziałowy Programu Erasmus – mgr Joanna Nowaczyńska  nowaasia@amu.edu.pl, a także koordynatorzy Erasmusa w poszczególnych instytutach WNS.

Miejsca stypendialne: 

Instytut Filozofii

 1. Austria, Universität Wien – 3 miejsca na 6 miesięcy [lic., mgr, dr]
 2. Bułgaria, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo – 2 miejsca na 6 miesięcy [lic., mgr, dr]
 3. Cypr, University of Nicosia – 1 miejsce na 5 miesięcy [lic., mgr]
 4. Francja, Universite de Caen Basse – Normandie – 1 miejsce na 10 miesięcy [lic., mgr]
 5. Grecja, Aristotle University of Thessaloniki – 1 miejsce na 6 miesięcy [lic., mgr, dr]
 6. Grecja, University of Patras – 1 miejsce na 6 miesięcy [lic., mgr]
 7. Hiszpania, Universitat Autonoma de Barcelona – 2 miejsca na 6 miesięcy [lic.]
 8. Hiszpania, University of Malaga – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic.]
 9. Hiszpania, University of Valencia – 4 miejsca na 5 miesięcy [lic.]
 10. Macedonia, St. Cyril and Methodius University, Skopje – 1 miejsce na 6 miesięcy [lic., mgr]
 11. Niemcy, University of Hildesheim – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 12. Niemcy, University of Jena – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr]
 13. Niemcy, University of Mainz – 2 miejsce na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 14. Niemcy, University of Siegen – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 15. Portugalia, Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Lizbona, – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 16. Rumunia, Universitatea Babes Bolyai din, Cluj-Napoca – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 17. Szwajcaria, Universitaet Bern – 1 miejsce na 3 miesiące [lic., mgr, dr]
 18. Turcja, Anadolu University – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 19. Turcja, Hacettepe University Ankara – 4 miejsca na 6 miesięcy [lic., mgr, dr]
 20. Włochy, University of Catania, Sycylia – 3 miejsca na 9 miesięcy [lic., mgr, dr]
 21. Włochy, Universita degli Studi di Torino – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic, mgr, dr]
 22. Włochy, Universita di Urbino – 1 miejsce na 5 miesięcy [lic.]

Miejsca ogólnowydziałowe

 1. Chorwacja, University of Dubrovnik – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr]
 2. Czechy, Uniwersytet w Pilźnie – 4 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr, dr]
 3. Litwa, Mykolo Romeiro Wilno – 2 miejsca na 5 miesięcy [lic., mgr]
 4. Łotwa, Rezeknes Augstskola, Rezekne – 2 miejsca na 5 miesięcy [obszar Edukacji / Faculty od Education and Design – 011] [lic., mgr]