Home » Etyka Nauczycielska

Etyka Nauczycielska

Trzy semestry, termin realizacji 10.10.2014 – 28.02.2016

 • Rekrutacja

Rekrutacja ciągła na nowy cykl studiów trwa do dn. 15 września 2014 r.

Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie minimum 30 słuchaczek/słuchaczy. Planowane rozpoczęcie studiów – 11 października 2014 r.

Uprzejmie informujemy o warunkach rekrutacji – komplety dokumentów składa się osobiście w sekretariacie Instytutu Filozofii UAM lub przesyła pocztą na adres dr hab. Ewa Nowak, prof. UAM, Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań. Nie ma wpisowego na studia podyplomowe, nie ma także rekrutacji elektronicznej.

Zgłoszenie na studia powinno zawierać

 1. wniosek o przyjęcie na studia /wzór w załączeniu
 2. oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych dających uprawnienia nauczycielskie, lub poświadczony notarialnie odpis dyplomu
 3. kserokopia dowodu osobistego
 4. zdjęcie do dyplomu

Opłaty za studia będą podzielone na dogodne raty miesięczne. Opłata za studia wynosi 1.200 zł/semestr. Każdy uczestnik otrzyma wygenerowany przez UAM nr osobistego konta, na którym będzie mógł uiszczać opłaty za studia. Numery kont zostaną przydzielone po zakończeniu rekrutacji i po rejestracji słuchaczek i słuchaczy. Prosimy zaczekać na szczegółowe informacje. Przypominamy, że każdy aktualnie zatrudniony nauczyciel może starać się w swojej szkole o dofinansowanie czesnego za studia w wysokości przynajmniej 50 %. UAM wystawia faktury za dokonane wpłaty.

Słuchacze będą rejestrowani w systemie USOS.

Zapytania można kierować do ewanowak@amu.edu.pl, tel. 695 55 46 23

 • Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych Etyka Nauczycielska

Absolwent studiów podyplomowych Etyka Nauczycielska na kierunku Filozofia posiada kwalifikacje nauczycielskie odpowiednie dla absolwenta studiów I lub II stopnia bądź studiów ciągłych uprawniających do wykonywania zawodu nauczycielskiego i nauczania jednego przedmiotu. W ramach studiów podyplomowych Etyka Nauczycielska otrzymuje przygotowanie merytoryczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie przedmiotu Etyka i przygotowanie praktyczne w zakresie przedmiotu Etyka (licencjat – do prowadzenia lekcji z etyki na I etapie nauczania, szkolnictwo podstawowe; magister – do prowadzenia lekcji z etyki na wszystkich etapach nauczania). Absolwent studiów podyplomowych identyfikuje, analizuje i referuje zagadnienia normatywne, moralne, etyczne i społeczne dotyczące ludzkiej praktyki w zakresie historycznym, współczesnym i perspektywicznym. Nabywa umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela kolejnego przedmiotu w jego curriculum zawodowym. Oprócz tego posiada umiejętność logicznego, krytycznego i twórczego myślenia, poprawnego wnioskowania, interpretacji i analizy tekstów fachowych, gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji, projektowania programów nauczania przedmiotu, scenariuszy i konspektów lekcji, ewaluowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie nowego przedmiotu nauczania, tj. Etyki. Jest w stanie samodzielnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe, przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego, opiekować się grupą i modelować relacje między uczniami, wolne od wykluczenia i dyskryminacji.

Absolwent studiów licencjackich dających uprawnienia nauczycielskie, który ukończył studia podyplomowe Absolwent naszych studiów po egzaminie dyplomowym na podstawie samodzielnej pracy dyplomowej uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z pełnym suplementem przedmiotów objętych programem studiów, wykazujących osiągnięcie kwalifikacji i uprawnień podyplomowych zgodnych z kierunkiem.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjno-uzupełniający: absolwent uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów odpowiada Uniwersyteckiej Strategii Rozwojowej przyjętej przez UAM i realizuje kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Filozofia, specjalność: Etyka, do której pozostaje przypisany.

 • Techniczna informacja o studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych/liczba semestrów: 3 semestry

SEMESTR I –  OD 11/12.10.2014 – 22/23.02.2015

SEMESTR II –  OD 14/15.03.2015 – 13/14.06.2015

SEMESTR III – OD 17/18.10.2015 – 20/21.02.2016

Zajęcia odbywają się w co drugi weekend, w soboty i niedziele od godz. 10.00 ze względu na słuchaczki i słuchaczy dojeżdżających z odległych miejscowości. W soboty planowane są po 4 zajęcia x 90 minut z przerwami, a niedziele planowane są po 3 zajęcia x 90 minut z przerwą na obiad.

Zajęcia odbywają się w na Campusie Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Szamarzewskiego 89 C, Instytut Filozofii UAM, II piętro, sala 215, w Poznaniu, dzielnica Poznań-Ogrody, przystanek Ogrody/Pętla, wejście przez bramę WNS. Na terenie kampusu znajduje się stołówka uniwersytecka, kawiarnia, automaty z napojami oraz Biblioteka Uniwersytecka.

 • liczba godzin zajęciowych podczas całych studiów: 365 h wykładów/seminariów/warsztatów oraz 60 h praktyk
 • indeksy wyłącznie elektroniczne, obowiązek rejestracji elektronicznej w systemie USOS po przyjęciu na studia, w terminie wskazanym przez kierownictwo studiów.
 • obecność na zajęciach jest niezbędnym elementem wysokiej efektywności kształcenia

Kadra – doświadczona, starannie dobrana, a także zaproszeni praktycy i twórcy uznanych metod

Weryfikacja efektów kształcenia;

Weryfikacja osiąganych efektów kształcenia: Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności będą weryfikowane przez wykładowców w czasie egzaminów ustnych i pisemnych, kolokwiów ustnych i pisemnych, prezentacji multimedialnych, projektów i scenariuszy opracowanych i testowanych w obecności wykładowców, w formie pisemnego, ustnego i wizualnego opracowania wybranych zagadnień; sprawdzianów praktycznych oraz procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych będą sprawdzane w sposób ciągły podczas zajęć konwersatoryjnych, warsztatów, ćwiczeń i seminariów, podczas pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi Słuchaczy. Wykładowcy posługują się rekomendowanymi przez Radę IF UAM kryteriami i sposobami oceniania efektywności kształcenia.

 • Informacje o programie studiów podyplomowych oraz formach zaliczenia przedmiotów i praktyk               

 

Lp.

 

Semestr

 

Przedmioty kierunkowe:

Nazwa przedmiotu

Wykłady

Liczba

godz.

Ćw/Konw.

Liczba godz.

Forma zaliczenia

ECTS

 

 

SEMESTR I = 140 godzin

 

 

 

 

1

I

Etyka normatywna

15 w

 

Egzamin

3

2

I

Etyka Antyku i Średniowiecza

15 w

 

Egzamin

3

3

I

Prawa dziecka

10 w

 

Z/o

2

4

I

Psychologia społeczna

15 w

 

Z/o

2

5

I

Podstawy dydaktyki

30 w

 

Z/o

3

6

I

Logika

15 w

 

Z/o

2

7

I

Drama w dydaktyce etyki i filozofii

 

10 k

Z/o

1

8

I

Dydaktyka etyki dla młodzieży (I etap)

 

20 k

Egzamin

3

9

I

Warsztat dydaktyczny nauczyciela etyki

 

10 k

Z/o

1

 

 

SEMESTR II = 120 godzin

 

 

 

= 20 ECTS

10

II

Interpretacja i analiza tekstów źródłowych

 

15 k

Z/o

3

11

II

Etyka nowożytna i współczesna

15 w

 

Egzamin

3

12

II

Bioetyka

15 w

 

Z/o

2

13

II

Myślenie krytyczne

 

15 k

 Z/o

2

14

II

Edukacja i przedsiębiorczość

 

10 k

Z/o

2

15

II

Dydaktyka etyki (II etap)

 

20 k

Egzamin

3

16

II

Dydaktyka etyki : multimedia

 

15 k/lab

Z/o

1

17

II

Edukacja demokratyczna

15 w

 

Egzamin

3

 

 

SEMESTR III = 105 godzin (oraz 60 h praktyk)

 

 

 

= 19 ECTS

18

III

Etyki religijne

15 w

 

Z/o

2

19

III

Neuroetyka

15 w

 

Z/o

2

20

III

Dydaktyka etyki (III etap)

 

20 k

Egzamin

3

21

III

Etyka środowiskowa

 

10 k

Z/o

1

22

III

Koncepcje sprawiedliwości

15 w

 

Z/o

2

23

III

Etyka zawodowa nauczycieli

10 w

 

Z/o

1

24

III

Trening antydyskryminacyjny

 

10 k

Z/o

2

25

III

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie pracy dyplomowej

Egzamin dyplomowy

 

10 h

Praca dypl. oraz egzamin dyplomowy

6

26

II/III

Praktyki dydaktyczne w zakresie przedmiotu nauczania

 

60 h praktyk

Z/o

2

 

 

 

 

 

 

= 21 ECTS

 

 

Razem semestry I – II – III :

 

365 h zajęć

  oraz

60 h praktyk

 

= 60 ECTS

 • Informacja o formie zakończenia studiów podyplomowych i uzyskaniu końcowego wyniku

Słuchacze przygotowują samodzielną, pisemną pracę dyplomową o objętości minimum 20 stron wraz z bibliografią pod opieką promotora. Pracę recenzuje jeden recenzent. Ustna prezentacja i weryfikacja pracy odbywa się w wyznaczonym terminie. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów i suplement przedmiotów wg wzoru UAM. Opłata za wystawienie świadectwa na formularzu UAM wynosi 30 zł.

Uwaga – kierownictwo studiów prowadzi bank nauczycieli etyki i wystawia referencje, pozwalające uzyskać nowe miejsca pracy oraz dodatkowe godziny pracy w zawodzie nauczyciela etyki. Absolwenci są mile widzianymi współpracownikami, konsultantami i interesariuszami zewnętrznymi naszego Instytutu Filozofii.

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe