Home » Filozofia Nauczycielska

Filozofia Nauczycielska


Trzy semestry, termin realizacji 6.10.2018 – 29.02.2020

Rekrutacja

Rekrutacja ciągła na nowy cykl studiów trwa do 28 września 2018 r.

Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie minimum 35 słuchaczek/słuchaczy. Planowane rozpoczęcie studiów – 6 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy o warunkach rekrutacji – komplety dokumentów składa się osobiście w sekretariacie Instytutu Filozofii UAM lub przesyła pocztą na adres:

dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM
Instytut Filozofii UAM
Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań

Nie ma wpisowego na studia podyplomowe, nie ma także rekrutacji elektronicznej.

Zgłoszenie na studia powinno zawierać

  1. wniosek o przyjęcie na studia (POBIERZ)
  2. oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich dających uprawnienia nauczycielskie, lub poświadczony notarialnie odpis dyplomu
  3. kserokopia dowodu osobistego
  4. zdjęcie do dyplomu

Opłaty za studia będą podzielone na dogodne raty miesięczne. Opłata za studia wynosi 1.200 zł/semestr. Każdy uczestnik otrzyma wygenerowany przez UAM nr osobistego konta, na którym będzie mógł uiszczać opłaty za studia. Numery kont zostaną przydzielone po zakończeniu rekrutacji i po rejestracji słuchaczek i słuchaczy. Prosimy zaczekać na szczegółowe informacje. Przypominamy, że każdy aktualnie zatrudniony nauczyciel może starać się w swojej szkole o dofinansowanie czesnego za studia w wysokości przynajmniej 50 %. UAM wystawia faktury za dokonane wpłaty.

Słuchacze będą rejestrowani w systemie USOS.

Zapytania można kierować na adres: slaaw@amu.edu.pl

Informacja o formie zakończenia studiów podyplomowych i uzyskaniu końcowego wyniku

Słuchacze przygotowują samodzielną, pisemną pracę dyplomową o objętości minimum 20 stron wraz z bibliografią pod opieką promotora. Pracę recenzuje jeden recenzent. Ustna prezentacja i weryfikacja pracy odbywa się w wyznaczonym terminie. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów i suplement przedmiotów wg wzoru UAM. Obowiązuje opłata za wystawienie świadectwa na formularzu UAM.

Sylwetka absolwenta

Plan zjazdów

Informacje o programie studiów podyplomowych oraz formach zaliczenia przedmiotów i praktyk

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (POBIERZ)