Home » Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych Filozofia Nauczycielska

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych Filozofia Nauczycielska

Absolwent studiów podyplomowych Filozofia nauczycielska na kierunku Filozofia posiada kwalifikacje nauczycielskie odpowiednie dla absolwenta studiów II stopnia uprawniających do wykonywania zawodu nauczycielskiego i nauczania jednego przedmiotu. W ramach studiów podyplomowych Filozofia nauczycielska otrzymuje przygotowanie merytoryczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Filozofia oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie przedmiotu Filozofia i przygotowanie praktyczne w zakresie przedmiotu Filozofia (do prowadzenia lekcji z filozofii w szkołach ponadpodstawowych).

Absolwent studiów podyplomowych identyfikuje, analizuje i referuje zagadnienia filozoficzne dotyczące szeroko rozumianej kultury w zakresie historycznym, współczesnym i perspektywicznym.

Nabywa umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela kolejnego przedmiotu w jego curriculum zawodowym, tj. do Filozofii. Oprócz tego posiada umiejętność logicznego, krytycznego i twórczego myślenia, poprawnego wnioskowania, interpretacji i analizy tekstów filozoficznych, gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji, projektowania programów nauczania przedmiotu, scenariuszy i konspektów lekcji, ewaluowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie nowego przedmiotu nauczania, tj. Filozofii. Jest w stanie samodzielnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe, przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego, opiekować się grupą i modelować relacje między uczniami, wolne od wykluczenia i dyskryminacji.

Absolwent naszych studiów po egzaminie dyplomowym na podstawie samodzielnej pracy dyplomowej uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z pełnym suplementem przedmiotów objętych programem studiów, wykazujących osiągnięcie kwalifikacji i uprawnień podyplomowych zgodnych z kierunkiem.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjno-uzupełniający: absolwent uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu – filozofii (w szkole ponadpodstawowej). Program studiów odpowiada Uniwersyteckiej Strategii Rozwojowej przyjętej przez UAM i realizuje kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Filozofia, do którego pozostaje przypisany.