Home » Informacje dla wyjeżdżających

Informacje dla wyjeżdżających

Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

W przypadku osób, które uczestniczyły w wymianie studenckiej w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd w ramach E+. Pierwszeństwo przysługuje jednak wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów.

Stawki stypendialne do poszczególnych krajów w roku akademickim 2021/22

Stawka zależy od kraju wyjazdu

  • Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania: 520 EUR
  • Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 500 EUR
  • Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry: 450 EUR

ww. stawki są uzupełnione o dodatek w przypadku osób, które w semestrze poprzedzającym wyjazd pobierają stypendium socjalne. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów przejazdów do kraju przyjmującego.

Niezależnie od otrzymywanego stypendium Erasmus+ student/ka może nadal otrzymywać stypendia dla najlepszych studentów, naukowe, rektora, socjalne, itp., jeżeli zostało/y mu ono przyznane na odrębnych zasadach.

Lista miejsc stypendialnych:

Wydział Filozoficzny oferuje kilkadziesiąt miejsc stypendialnych w ramach umów z 31 uczelniami partnerskimi z 15 krajów europejskich.

Sprawdź listę uczelni partnerskich

Kryteria kwalifikacji:

  • średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studentów o średniej ocen (aby je uzyskać skontaktuj się z mgr Aleksandrą Błaszkowską z Biura Obsługi Studenta);
  • znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie maturalnym;
  • dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE;
  • dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych.

Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok. Warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na Wydziale Filozoficznym w kolejnym roku akademickim potwierdzone podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów.

Uwaga: nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów magisterskich! We wszystkich przypadkach realizacja wyjazdu musi być zgodna z aktualnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID-19, obowiązującymi na UAM, w Polsce, w kraju docelowym i w instytucji przyjmującej.

Harmonogram naboru na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022:

I tura naboru:
24 II, środa (godz. 00:00) – 16 III, wtorek (godz. 23:59) – nabór wniosków zgłoszeniowych (aplikuj przez USOSweb).
17 III 2021 r. – rozstrzygnięcie I tury naborów.

II tura naboru:
22 III, poniedziałek (godz. 00:00) – 02 IV, piątek (23:59) – nabór wniosków zgłoszeniowych (aplikuj przez USOSweb).
5 IV – rozstrzygnięcie II tury naborów.

Osoby do kontaktu:

W sprawach dotyczących harmonogramu rekrutacji oraz szczegółowych zasad ubiegania się o stypendium E+ należy kontaktować się z pracownikami Wydziału:

  • prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern – koordynator wydziałowy programu Erasmus+ – cern(at)amu.edu.pl
  • mgr Filip Leszczyński – administrator wydziałowy programu Erasmus+ – filip.leszczynski(at)amu.edu.pl