Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna

Współczesne społeczeństwo w coraz więk­szym stop­niu opiera się na wiedzy, infor­ma­cji i komu­nikacji społecznej. Dziś coraz sil­niej zaz­nacza się podział na tych, którzy potrafią zarządzać infor­ma­cją oraz na tych, którzy jedynie biernie kon­sumują przekaz medialny.

W którym miejscu chcesz się znaleźć? Chcesz być netokratą – akty­wnym uczest­nikiem społeczeństwa infor­ma­cyjnego czy też biernym elek­tron­icznym pro­le­tari­atem? Wyposażymy Cię w sze­rokie hory­zonty myślowe, a także nauczymy kreacji wiz­erunku, zarządza­nia zasobami infor­ma­cyjnymi, tworzenia sieci komu­nikacji społecznych.

Program studiów I stopnia 2015/2016

Program studiów II stopnia 2015/2016

Rekrutacja

Comments are closed.