Home » Badania transdyscyplinarne a rozstrzygnięcia praktyczne i prakseologiczne Transdisciplinary research in practical and praxiological context

Badania transdyscyplinarne a rozstrzygnięcia praktyczne i prakseologiczne Transdisciplinary research in practical and praxiological context

Zespół Dr. Mateusza Boneckiego.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego z 2014 r.

CELE badawcze – opracowanie założeń teoretycznych i instrukcji praktycznych w zakresie stosowania metodologii badań transdyscyplinarnych do rozwiązywania problemów społecznych (goal oriented transdisciplinarity), mapowanie praktyk wiedzotwórczych, diagnostyka problemów organizacyjnych, społecznych i etycznych, analiza teorii odpowiedzialnego biznesu i CSV.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC – Zgodnie z zamierzeniami, prowadzono transdyscyplinarne badania podstawowe i aplikacyjne nad rolą praktyk wiedzotwórczych w kształtowaniu się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Badania objęły również koncepcję ładu informacyjnego i dostępu do informacji jako warunków świadomego i opartego na faktach podejmowania decyzji (evidence-based decision and policy making) zaproponowano koncepcję komplementarną do infobrokerstwa systemowego. Prezentowana koncepcja zakłada włączenie specjalistów ds. informacji w procesy wiedzotwórcze organizacji, a także w procesy podejmowania decyzji zarządczych. Ustalenia tego podzadania badawczego zostaną opublikowane w tekście Rola infobrokera w procesie podejmowania decyzji zarządczych, w: Tadeusz Wojewódzki, Małgorzata Kowalska (red.), Infobrokerstwo, Wydawnictwo Ateneum, w druku (autorzy: M. Bonecki, A. Malitowska). Praca, której publikacja planowana jest na rok 2015, stanowić będzie wsparcie dydaktyczne dla kierunków studiów infobrokerskich (Ateneum) oraz studiów filozoficznych na specjalności Zarządzanie Wiedzą (Instytut Filozofii UAM). Ponadto, w obszarze prakseologii prowadzono badania na związkiem tej dyscypliny z zarządzaniem wiedzą.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Wyniki badań zaprezentowano na II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Zarządzanie wiedzą. Teoria – praktyka – metody (Poznań, 24/10/2014) w referacie M. Boneckiego pt. Regionalne systemy innowacji a strategia inteligentnych specjalizacji, gdzie omówiono rolę lokalnych grup interesariuszy w kształtowaniu długoterminowej polityki regionalnego rozwoju gospodarczego. W ten obszar badawczy wpisuje się również ekspertyza przygotowana na zlecenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego pt. „Potencjał Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM) w zakresie kreowania przedsięwzięć typu start-up i spin-off” (Gdańsk, 2015; współautor: M. Bonecki), w której badano m.in. wpływ przedsiębiorczości technologicznej na otoczenie społeczne. Ekspertyza zostanie wykorzystana przez GOM przy projektowaniu instrumentów celowego wsparcia przedsiębiorczości na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Rezultaty badań nad związkami między innowacyjnością a zewnętrznym otoczeniem działalności gospodarczej opublikowano również w artykule pt. Zwinne podejście do zarządzania procesem badawczo-rozwojowym, Studia Metodologiczne, t. 32, 2014 (autor: M. Bonecki). Pozostałe rezultaty opublikowano w pracy Praxiological and Knowledge Management Approach to New Product Development, in: Praxiology and the Reasons for Action, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 23, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 2014. Dwie prace w jęz. angielskim złożono do druku w recenzowanych tomach na 2015 r. W ramach realizacji zadania powstała i opublikowana została jedna rozprawa habilitacyjna z zakresu etyki usług profesjonalnych.