Home » Człowiek uwikłany w problemy codzienności / Human being: Getting involved in everyday problems

Człowiek uwikłany w problemy codzienności / Human being: Getting involved in everyday problems

Zespół prof. Ewy Piotrowskiej.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r. 

CEL – Głównym zadaniem badawczym była analiza i charakterystyka antropologiczna współczesnych kontekstów życia codziennego człowieka w obszarze nauki, praktyki i kultury.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – Prof. Ewa Piotrowska badała postawy matematyków i matematykę w III Rzeszy, analizowała poglądy społecznych konstruktywistów oraz etnomatematyków i etnomatematykę. Zajmowała się specyfiką postaw Skandynawów w sytuacjach życia codziennego na przykładzie literatury filozoficznej. Prof. Honorata Korpikiewicz analizowała dyskursy twórców kosmoekologii na tle historii, ontyczny oraz etyczny aspekt kosmoekologicznej wizji świata oraz człowieka w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Dr hab. Mariusz Moryń analizował człowieka jako istotę patyczną oraz byt ludzki w nowej fenomenologii. Doktoranci: mgr Jerzy Struk zajmował się cierpieniem i Ufnością człowieka analizując literaturę filozoficzną. Mgr Małgorzata Kowalska analizowała człowieka uwikłanego w doświadczenie codzienności (pragmatyzm i radykalny konstruktywizm społeczny).

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Na podstawie przeprowadzonych badań prof. Ewa Piotrowska opublikowała cztery artykuły naukowe, zredagowała jeden numer Czasopisma Internetowego „Humaniora”, wystąpiła z referatem na konferencji naukowej poświęconej filozofii matematyki. Wprowadziła nowe elementy wzbogacające dydaktykę na kierunku Filozofia (przedmiot obligatoryjny: filozofia człowieka oraz fakultatywny: filozofia skandynawska). Pod jej kierunkiem mgr Małgorzata Kowalska przedstawiła ukończony doktorat, a mgr Jerzy Struk finalizuje dysertację doktorską. E. Piotrowska prowadziła przez cały rok aktywną, sesyjną działalność Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej (m.in. organizując każdego miesiąca spotkania naukowe). Prof. Honorata Korpikiewicz była współautorką jednej monografii oraz pięciu artykułów. Wystąpiła na konferencji z referatem. Dr hab. Mariusz Moryń opublikował dwa artykuły oraz jeden został przyjęty do druku. Aktywnie uczestniczył w działalności Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej (m.in. wygłaszając odczyt i uczestnicząc w dyskusjach). Doktoranci opublikowali każdy po jednym artykule.