Home » Doktoraty

Doktoraty

Lista osób, które uzyskały w Instytucie Filozofii UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii od roku 2014

Rok Imię Nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Promotor Promotor pomocniczy
2018 Mateusz Karaś Koncepcja <gier językowych> Ludwiga Wittgensteina narzędziem opisu komunikacji językowej osób niewidomych prof. Bolesław Andrzejewski   
  Marcin  Byczyński Koncepcja uznania w filozofii Axela Honnetha  dr hab. Karolina M. Cern, prof. UAM dr Małgorzta Bogaczyk – Vormayr 
  Tymoteusz Andrearczyk Estetyka chmur i obłoków. Stadium z  filozofii kultury. dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM  dr Andrzej Marzec 
2017 Małgorzata  Kowalska Doświadczenie a dysonans i ich wzajemny wpływ na poznanie w filozofii Williama  Jamesa prof. Ewa Piotrowska   
  Joanna Malinowska Granice naturalizacji epistemologii a wybrane problemy ewolucjonizmu dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM  dr Krzysztof Kiedrowski 
  Maciej  Szlinder Powszechny dochód podstawowy. Studium z filozofii społecznej prof. Anna Pałubicka dr Krzysztof Nowak – Posadzy 
  Michał  Juja Konstruktywizm komunikacyjny w kontekście działań marketingowych i zachowań konsumentów prof. Bolesław Andrzejewski  dr Magdalena Filipiak
  Aleksandra  Mathiesen Retoryka wobec sofistyki w sporach klasycznej filozofii greckiej prof. Marian Wesoły  
2016 Dariusz  Stoll Globalizacja i płynna nowoczesność wg Zygmunta Baumana w kontekście neoliberalizmu prof. Roman Kubicki  
  Petyja  Ilieva – Trichkova In Search of Social Justice. Current Developments in Higher Education and the Labour Market in Bulgaria prof. Marek Kwiek  dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. UAM 
  Karolina  Kowalewska Problemy ubóstwa a rozwój kompetencji moralno – partycypacyjnych jednostki prof. Ewa Nowak   
  Anna  Kondratowicz –  Krasińska Kulturowa interpretacja filozofii moralności Davida Hume’a  prof. Anna Pałubicka  
  Tomasz Górny Niektóre aspekty czasowości komunikacji społecznej prof. Bolesław Andrzejewski   
  Siergiusz Tokariew Klasyczne inspiracje semiotyki Charlesa Sandersa Peirce’a dr hab. Norbert Leśniewski, prof. UAM  dr Krzysztof Kiedrowski 
  Jerzy  Struk Cierpienie I UFNOŚĆ – filozofia zadziwienia w perspektywie dychotomii postaw wobec Transcendencji  prof. Ewa Piotrowska   
2015 Jakub Ruks Koncepcja uczuć w dziełach Franza Brentana dr hab. Piotr Orlik, prof. UAM   
  Andrzej  Krasiński O dwóch kulturach nauk przyrodniczych: teoretycznej i eksperymentalnej. Studium z filozofii metodologii przyrodoznawstwa  prof. Paweł Zeidler  
  Dominika  Łukoszek Zrozumieć modę. Moda jako zjawisko kulturowe od Rewolucji Francuskiej do czasów współczesnych – wybrane aspekty prof. Bolesław Andrzejewski   
  Damian Kokoć Istota i istnienie w filozofii muzułmańskiej. Koncepcje Awicenny i Awerroesa i ich recepcja w myśli Tomasza z Akwinu prof. Zbigniew Drozdowicz  
2014 Agnieszka Blandzi – Świtkiewicz Interpretacja myśli Pseudo-Dionizego w wybranych dziełach Grzegorza Palamasa dr hab. Dariusz Łukaszewicz  
  Igor  Nowikow Der Freiheitsbegriff bei Kant. Eine philosophische Untersuchung im Rückblick auf das christlische Freiheisverständins  prof. Bolesław Andrzejewski   
  Maciej  Musiał Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury prof. Anna Pałubicka  
  Paulina  Popek O transparentności. Sztuka w przestrzeni publicznej postkomunistycznej Europy prof. Anna Maciejewska – Jamroziak   
  Mirosław  Piechowiak Pomiędzy Erosem i Agape. Naturalistyczno – kulturowe konteksty ponowoczesnych relacji partnerskich prof. Roman Kubicki  
  Iwona  Sugalska Eugeniczne przesłanki totalitaryzmu niemieckiego. Społeczno-polityczne konteksty oraz implikacje w horyznocie <anthropos> prof. Jan Such  
  Andrzej  Marzec Widmontologia jako teoria filozoficzna oraz praktyka artystyczna ponowoczesności  prof. Roman Kubicki  
  Anna  Jaroszewska Poglądy polityczne Marsyliusza z Padwy  prof. Marian Wesoły  
  Bartosz Kaluziński Problem normatywności w filozofii analitycznej. Dyskusja wokół tezy Kripkego prof. Tadeusz Buksiński  
  Krystian  Szadkowski W stronę uniwersytetu jako instytucji dobra współnego. Filozoficzne podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym prof. Marek Kwiek  
  Radosław  Mączkowski Idea czynu w filozofii polskiej XX wieku dr hab. Edward Jedliński, prof. UAM   

 

Lista osób, które uzyskały w Instytucie Filozofii UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w latach 1994-2013

Rok Imię i nazwisko Temat pracy doktorskiej
2013 Joanna Chrzanowska Symetria w naukach chemicznych, Studium metodologiczne
  Łukasz Czajka Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo
  Magdalena Filipiak Zwrot komunikacyjny w filozofii. Filozofia  komunikacji w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej Karla Otto Apla.
  Juliusz Iwanicki Procesy sekularyzacji a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycja i współczesność
  Eliza Karczyńska Władza i własność w społeczeństwach przedkapitalistycznych. Próba analizy teoretcznej struktury państwa osmańskiego
  Barbara Konat Wybrane założenia filozoficzne oraz procedury badawcze w językoznawstwie kognitywnym i generatywnym. Analiza porównawcza z perspektywy Idealizacyjnej Teorii Nauki
  Anna Nowicka Odpowiedzialność ujęcie deontologiczne. Status odpowiedzialności prospektywnej w filozofii Immanuela Kanta
  Marcin Trydeński Doświadczenie graniczne jako zagadnienie filozofii
  Katarzyna Zahorodna Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych
2012 Małgorzata Dereniowska O wartości natury z perspektywy pluralistycznej etyki środowiskowej
  Wojciech Palczewski Zagadnienie osobliwości w ewolucji biologicznej i kulturowej gatunku
  Andrzej Paś W poszukiwaniu istoty bioetycznej. Problem granic kulturowej ingerencji w naturę ludzką 
  Magdalena Reuter Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji
  Szymon Wawrzyniak Kultura poznania siebie. Upadek czy rozwój?
2011 Jakub Duraj Krytyka i etyka komunikacji na przykładzie hermeneutyki Martina Heideggera (1919-1927)
  Katarzyna Gan-Krzywoszyńska Struktury progresywne dynamiki wiedzy. Studium z zakresu epistemologii semantycznej
  Lidia Godek Wartości i interesy w perspektywie filozofii Maxa Webera
  Marcin Juś Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne
  Krzysztof Kiedrowski Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka. Próba reinterpretacji procedury konkretyzacji oraz konstrukcja kategorii materii na gruncie metafizyki negatywistycznej
  Emanuel Kulczycki Komunikacja jako dyscyplina praktyczna
  Agnieszka Ługowska Sztuka środowiskowa jako Postmodernistyczna odpowiedź na tradycję sztuki krajobrazu
  Teresa Marcinów Koncepcja dialogu w myśli filozoficzno-społecznej Józefa Tischnera
  Karolina Nowak Śmiech jako forma komunikacji społecznej
  Bartłomiej Sipiński Problem podmiotu we współczesnej filozofii francuskiej E. Levinasa i J. L. Mariona
  Michał Sochański Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej
  Yeping Hu Sinification of Marxism in China and Humanization of Marxism in Poland a Philosophical case in Centext in Context of Modernization
2010 Arkadiusz Bednarczuk Sztuki plastyczne starożytnej Grecji w świetle myśli wybranych przedstawicieli niemieckiej filozofii życia i refleksji kulturoznawczej
  Joanna Bednarek Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki
  Paweł Bleja Cyceron i jego adaptacja filozofii greckiej. Spory wokół koncepcji TEΛOΣ-FINIS
  Mateusz Bonecki Działanie i dyskurs w kontekście współczesnej filozofii analitycznej i hermeneutycznej.
  Anna Kurkiewicz Prawda-istina w horyzoncie anthropos w myśli rosyjskiego renesansu religijno – filozoficznego
  Piotr Makowski Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych
  Wiesław Małecki  Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta
  Agata Mergler Filozofia hermeneutyczna Gadamera jako próba pojednania ontologii fundamentalnej Heideggera i transcentendalnej teorii kultury Cassirera.
  Łukasz Przybylski Modele percepcji ucieleśnionej w fenomenologii i kognitywistyce.
  Mariusz Weiss Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej
2009 Elżbieta Staniszewska Mit i jego funkcjonowanie we współczesnej kulturze plastycznej
  Przemysław Strzyżyński Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii Johna Hicka
  Anna Ziółkowska Rola świadomości w konstytuowaniu człowieka. Roman Ingarden a Paul Ricoeur
2008 Monika Bobako Różnica jako wyzwanie dla demokracji. Współczesna problematyka uznania w filozoficznych ujęciach demokracji
  Tomasz Raburski Autonomizacja prawa wobec państwa w kontekście globalizacji
  Anna Frąckowiak-Ciesielska Nominalizm we współczesnej filozofii matematyki. Analiza krytyczno-porównawcza
  Michał Wendland Wybrane aspekty komunikacyjnego konstruktywizmu w humanistyce
  Marek Woszczek Kategoria ukrytej całości przyrody a ontologiczne aspekty mikrofizyki
  Jarosław Boruszewski Antyrealizm semantyczny a koncepcja semantyki proceduralnej. Studium z filozofii analitycznej
2007 Tomasz Albiński Koncepcja światów możliwych Davida Lewisa i Saula Kripkego a spór realizm-antyrealizm
  Magdalena Jaworska Zapomniany filozof: Georgios Gemistos [Plethon]. Zarys życia i twórczości
  Cezary Kościelniak Problem odpowiedzialności we współczesnej filozofii liberalnej i komunitarnej
  Roman Bromboszcz O szumach. Wielość praktyk wykorzystujących szumy w twórczości artystycznej a ich odbiór estetyczny
  Tomasz Misiak Estetyczne konteksty audiosfery
  Mariusz Szynkiewicz Pojęcie teorii ostatecznej w naukach społecznych i przyrodniczych
  Agnieszka Jarzewicz Zakres wolności indywidualnej z perspektywy wybranych koncepcji komunikacji werbalnej
  Dawid Wiener Emocje – Systemy emocjonalne – Umysł. Próba kognitywnej charakterystyki podstawowych procesów emocjonalnych
  Grzegorz Matuszczak Miejsce absolutu w kulturze. Leszka Kołakowskiego rozumienie i krytyka religii
  Sławomir Sztajer Język a konstytuowanie świata religijnego
  Amelia Korzeniewska Natura iluzji w świetle inspiracji lacanowskich
2006 Adam Dworaczyk Wielość cywilizacji a cel Polski. Wokół konserwatywnej historiozofii Feliksa Konecznego
  Radosław Kazibut Konstrukcja faktów naukowych w praktyce eksperymentalnej przyrodoznawstwa
  Monika Korzeniowska Dialektyka i ironia w filozofii Sorena kierkegaarda
  Andrzej W. Nowak Podmiotowość jednostkowa w funkcjonalistycznych i historycznych teoriach systemów społecznych
  Joanna Szwabe Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne
2005 Bartosz Gałązka Medycyna Hipokratejska a filozofia Platona
  Marcin Grygorczuk Aksjotwórcza rola metafizyki w nowożytnej kulturze europejskiej
  Krzysztof Przybyszewski Problem uniwersalności praw człowieka w epoce globalizacji
2004 Małgorzata K. Cern Koncepcja czasu wczesnego Heideggera
  Mikołaj Domaradzki O subiektywności prawdy w ujęciu Sorena Abaye Kierkegaarda
  Radosław Kawczyński Filozofia dziejów Hegla we współczesnej perspektywie teorio-kulturowej
  Bartosz Korzeniewski Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki
  Anna Leśniewska Aktualność Schopenhauera. O słabej podstawie moralności
  Paweł Nowak Stosunek człowieka do istot żywych – próba obrony antropocentryzmu
  Jan Wasiewicz Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku
2003 Jerzy Pawliszcze Logiczno-semantyczna parafraza ontologii Parmenidesa: przestrzeń, kwantyfikacja, kombinatory
  Justyna Ryczek Ponowoczesne losy piękna. Studium z filozofii kultury
2002 Alicja Bezmienow Status przeżycia psychicznego w fenomenologii Edmunda Husserla
  Izabela Bondecka-Krzykowska Koncepcje strukturalistyczne we współczesnej filozofii matematyki. Analiza krytyczno-porównawcza
  Edmunda M. Jończyk-Rosół Zofia Daszyńska-Golińska. Szkic intelektualnego portretu
  Sławomir Leciejewski Obserwator w kosmologii antropicznej
  Tomasz Rzepiński Trzy niezdeterminowania – argumentacja w sporze o status poznawczy wiedzy naukowej
  Piotr Warych Zachodnia tradycja filozoficzna w obliczu swoistości rozwoju nauki i techniki w dawnych Chinach
  Wioletta Dziarnowska Podmiot a świadomość. Problem subiektywnego aspektu stanów mentalnych
2001 Bartłomiej Brzeziński Myśl filozoficzno-religijna Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa i jej prawosławne konteksty
  Grzegorz Króliczak Percepcja iluzyjna a percepcja normalna. Studium kognitywno-filozoficzne
2000 Roman P. Godlewski Rekonstrukcja trzeciego dogmatu empiryzmu i konsekwencje jego odrzucenia dla wybranych zagadnień filozoficznych
  Małgorzata Adamiec-Jadwiżak Koncepcja działań moralnie nadobowiązkowych
  Andrzej Wawrzynowicz Hegel i Adorno – przeciwstawność dwóch koncepcji filozoficznego myślenia i dwóch wykładni racjonalności
1999 Robert Egiert Paradygmat kognitywistyczny Szkoły w Groningen. Próba parafrazy w terminach idealizacyjnej koncepcji nauki
  Jarosław Jakubowski Mikołaja Bierdiajewa egzystencjalna filozofia historii
  Piotr Juchacz Obywatel a polis. Wprowadzenie do filozofii politycznej Sokratesa
  Piotr Przybysz Myślenie modelowe w filozofii politycznej liberalizmu
  Tomasz Sahaj Pomiędzy immanencją a transcendencją. Przyczynek do antropologii śmierci
1998 Monika Bakke Rewizje kategorii cielesności w sztukach wizualnych jako implikacje ponowoczesnnych estetyzacji podmiotowości
  Maciej Błaszak Programy badawcze w naukach kognitywnych a metafizyka powszedniości. Koncepcja Martina Heideggera jako filozoficzne ugruntowanie krytyki kognitywizmu
  Marcin Fabjański Krytyka metafizycznego komponentu jaźni w buddyzmie i u Schopenhauera
  Norbert Leśniewski De/kon/struktywistyczna radykalizacja hermeneutyki
  Artur Pastuszek Czysta forma jako kategoria metafizyki – próba rozwikłania podstawowych antynomii na gruncie filozofii i sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza
  Jadwiga Wiertlewska Kategoria obrazu i obrazowania a problem ciągłości filozofii Ludwika Wittgensteina
  Zofia Wojciechowska Poglądy estetyczne Michała Sobeskiego
1997 Dariusz Dobrzański Interpretacja jako proces nadawania znaczeń w koncepcjach etnometodologicznych
  Jarema Jakubowski Racjonalność a normatywność działań. Alfred Schutz a Talcott Parsons
  Jerzy Lepieszkiewicz Przedmiot percepcji a problem jego reprezentacji. Teoria danych zmysłowych a noematyczne koncepcje percepcji
  Piotr Leśniewski Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań
  Ryszard Mordarski Między absurdem a solidarnością /Studium myśli A. Camusa/
  Piotr Tęczyński Dynamizm systemów konekcyjnych
1996 Szymon Krzyżaniak Sprawiedliwość czy dobro? Dyskusje liberałów z komunitarystami. Wokół filozoficznych podstaw teorii politycznych
  Ewa Nowak-Juchacz Heglowska filozofia sztuki. Źródła, implikacje i obecność w kulturze współczesnej
  Marek Sikora Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych
  Andrzej Zaporowski Kulturoznawcza interpretacja późnego Wittgensteina
1995 Krzysztof Brzechczyn Procesy kaskadowe w rozwoju historycznym. Studium metodologiczne
  Piotr Dawidziak Metodologiczne problemy interakcji w teorii ekonomii. Próba rekonstrukcji w paradygmacie idealizacyjnym
  Artur Jocz Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej /od pierwszego do siedemnastego wieku/. Rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka
  Radosław Kot Społeczno-filozoficzne wątki w literaturze utopijnej XX wieku
  Marek Kwiek Europejskie uwikłania neopragmatyzmu Rorty’ego
  Marek Kwiecień Transcendentny wymiar miłości jako ontologiczna podstawa personalistycznych działań ludzkich
  Andrzej Muchowicz Ambiwalencja i dialog w kulturze. Wokół poglądów filozoficznych Michała Bachtina
  Piotr Orlik Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand)
  Przemysław Paczkowski Jedność filozofii Platona
  Włodzimierz Pawliszyn Kwestia filozofii i Heidegger – doświadczenie metafilozoficzne
  Barbara Szczepańska – Pabiszczak Kategoria doświadczenia estetycznego a nadawczo-odbiorcze uczestnictwo w sztuce
  Dariusz Zienkiewicz Ciągłość czy poznawcze zerwanie? Przejście od fizyki Arystotelesa do fizyki Galileusza w ujęciu filozofii nauki L. Flecka i T. S. Kuhna
1994 Beata Frydryczak Estetyki oporu. Doświadczenie estetyczne jako siła transformująca społeczeństwo w dobie postmodernistycznej
  Andrzej Kowalski Metodologiczne problemy badań nad symboliką rytuałów śmierci w społeczeństwach wczesnotradycyjnych
  Anna Luchowska Model uniwersalny matrycy semantycznej i jego filozoficzne implikacje
  Sławomir Springer Koncepcja dynamicznej wiary. Studium z poglądów filozofii religii P. Tillicha (1886-1965)
  Małgorzata Szcześniak Filozoficzne problemy prefizycznego stadium ewolucji Wszechświata