Home » Etyka i eksperyment / Ethics and Experiment

Etyka i eksperyment / Ethics and Experiment

Zespół prof. Ewy Nowak.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CEL – zbadać korelację między afektywnością i procesami kognicji moralnej (sytuacje typu hard cases, sytuacje dylematyczne, trauma u ofiar a narracja ofiar); zbadanie heurystycznej przewagi teorii: capabilities czy teoria wzajemnego uznania?; diagnoza i dynamika rozwojowa problemów biomedycznych od ery troski przez erę eugeniki po erę human enhancement (we współpracy z badaczami z UJ, Universität Konstanz, Freie Universität Berlin, Cornell University).

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – opracowano korelację między procesami afektywnymi i kognitywnymi na przykładzie decyzji sędziowskich (rezultaty w druku; zostały poddane dyskusji na konferencji międzynarodowej); wykazano przydatność heurystyczną teorii wzajemnego uznania i porównano ją z teorią capabilities; zdiagnozowano różnicę między terapeutycznym zastosowaniem biotechnologii vs. radykalny lub umiarkowany human enhancement (prace doktoranta mgr. F. Bardzińskiego), w stosownych kontekstach normatywnych, teleologicznych i klinicznych (etyka kliniczna, etyka ryzyka, etyka lekarska); skonstruowano model jaźni ucieleśnionej w kontekście human enhancement; zbadano i opisano w kategoriach bioetyki i antropologii halachicznej rozwój praktyk doskonalenia integralnego w tradycji judaistycznej aż po czasy najnowsze (rezultaty prezentowano na konferencjach i złożono do publikacji). Prace obejmowały również recenzowanie artykułów w ramach członkostwa w Advisory Board „Journal of Moral Education” i współorganizację międzynarodowej konferencji naukowej oraz warsztatów na Uniwersytecie w Konstancji (2014) i moderowanie dyskusji wokół wykładów otwartych w PTPN (teorie emocji w filozofii umysłu i psychologii rozwoju moralnego).

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – otwarcie dwóch przewodów doktorskich (w 2014 i 2015); jedna zbiorowa monografia anglojęzyczna złożona do druku; złożono do druku trzy artykuły polskojęzyczne (każdy o obj. minimum 60.000 znaków); redakcja dwóch numerów czasopisma międzynarodowego; referaty polsko- i anglojęzyczne na konferencjach (10 referatów); organizacja dwóch sesji naukowych „Colloquia Ethica”; dwa współautorskie artykuły anglojęzyczne złożone do druku w wydawnictwach Sense Publishers i Peter Lang; wykonawstwo w grancie na UJ; dwetapowa aplikacja w konkursie o indywidualny grant zagraniczny na podstawie przeprowadzonych badań (w trakcie oczekiwania na wyniki II etapu); opracowanie czterech innowacyjnych modułów dydaktycznych (w tym wykładów z biopolityki, antropoetyki, elementów bioetyki, narrartologii); koordynacja prac nad programem kształcenia, programem studiów i kierunkowymi efektami kształcenia KRK i uruchomieniem nowego kierunku studiów polonistyczno-filozoficznych (Nowak/Bogaczyk/Cern/Malitowska); dalszy rozwój programu studiów i jakości kształcenia na specjalności Etyka/Etyka nauczycielska.