Home » Filozoficzne i metodologiczne aspekty praktyki badawczej nauk eksperymentalnych i stosowanych / Philosphical and methodological aspects of research practice in experimental and applied sciences

Filozoficzne i metodologiczne aspekty praktyki badawczej nauk eksperymentalnych i stosowanych / Philosphical and methodological aspects of research practice in experimental and applied sciences

Zespół badawczy prof. Pawła Zeidlera.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CEL – przeanalizować te aspekty nauk eksperymentalnych i stosowanych, które decydują o ich specyfice metodologicznej i filozoficznej. Główne kierunki badawcze: analiza metodologiczna praktyki eksperymentalnej w chemii i jej relacje z praktyką teoretyczną; analiza wybranych aspektów nauk medycznych, zwł. między badaniami podstawowymi i klinicznymi; analiza metodologicznych i filozoficznych aspektów informatyzacji praktyki badawczej nauk eksperymentalnych i stosowanych; analiza relacji między kulturą teoretyczną a kulturą eksperymentalną w praktyce badawczej nauk empirycznych.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – Zaplanowane zadania badawcze zostały w pełni zrealizowane. Omówiono rolę metafor w naukowych programach badawczych (Prof. Paweł Zeidler). Dokonano analizy randomizowanych badań kontrolnych i porównano je z zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w ocenie danych klinicznych (Dr hab. Tomasz Rzepiński). Dokonano charakterystyki systemów dekodowania sygnału w mechanistycznych teoriach wyjaśniania w medycynie (Dr hab. Tomasz Rzepiński). Przeanalizowano metodę algorytmów genetycznych w kontekście epistemologii ewolucjonistycznej (Dr hab. Sławomir Leciejewski). Przeanalizowane wybrane metodologiczne i epistemologiczne aspekty zarządzania wiedzą (Paweł Zeidler, Lech Kaczmarczyk).

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Opublikowano sześć artykułów naukowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje publikacja artykułu Tomasza Rzepińskiego w prestiżowym czasopiśmie Theoretical Medicine and Bioethics z listy JCR. Tomasz Rzepiński „Randomized Controled Trials vs. Rough Set Analysis – Two Competing Approaches for Evaluating Clinical Data”, Theoretical Medicine and Bioethics, 2014(35), s. 271-288, Springer; Tomasz Rzepiński Charakterystyka systemów dekodowania sygnału w mechanistycznej teorii wyjaśniania, Filozofia Nauki 3(87), s. 81-104, 2014; Paweł Zeidler O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych, w: „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” tom 2, s. 239-255; Paweł Zeidler O sposobach i problemach reprezentacji wiedzy w nauce o zarządzaniu wiedzą, w: „Studia Metodologiczne”, nr 32, s.11-28, ISSN 0039-324X; Sławomir Leciejewski , Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych, [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 23: 2014, Nr 4 (92), s. 263-273; Lech Kaczmarczyk (doktorant) Instrumentalna i wiedzotwórcza wartość wiedzy, w: „Studia Metodologiczne”, nr 32, s.49-63, ISSN 0039-324X. Rozważania prowadzone przez Pawła Zeidlera mogą uświadomić przedstawicielom nauk empirycznych rolę, jaką odgrywają metafory w ich badaniach naukowych. Ustalenia poczynione w publikacjach Tomasza Rzepińskiego są bardzo istotne dla badaczy z zakresu nauk medycznych, analizujących metodologiczne aspekty różnych metod przeprowadzania badań klinicznych oraz sposoby dekodowania sygnału w kontekście mechanistycznych procedur wyjaśniania stosowanych w medycynie. Analizy Sławomira Leciejewskiego mogą być przydatne dla informatyków stosujących algorytmy genetyczne. Rozważania Pawła Zeidlera i Lecha Kaczmarczyka mogą w istotny sposób podnieść świadomość metodologiczną teoretyków i praktyków zarządzania wiedzą. Wszystkie powyższe ustalenia mogą być z powodzeniem wykorzystane w procesie dydaktycznym na studiach I i II stopnia różnych kierunków i specjalności oraz na studiach medycznych.