Home » Kluczowe zagadnienia estetyki, sztuk wizualnych i muzyki, filozofii kultury, ekoestetyki, somaestetyki / Key issues in aesthetics, visual arts, music, philosophy of culture, eco-aesthetics, and soma-aesthetics

Kluczowe zagadnienia estetyki, sztuk wizualnych i muzyki, filozofii kultury, ekoestetyki, somaestetyki / Key issues in aesthetics, visual arts, music, philosophy of culture, eco-aesthetics, and soma-aesthetics

Zespół prof. Anny Jamroziakowej.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CEL – Analiza perspektyw identyfikowania estetyki pragmatycznej i somaestetyki wobec koncepcji poznania integralnego w sztuce; Sens przeżycia ekoestetycznego (Moje ogrody); Wypracowanie warunków epistemiki integralnej w sztuce na poziomie teorii oraz egzemplifikacja; Wassily Kandinsky w świetle fenomenologii.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – opracowano podstawy teoretyczne niezbędne do odpowiedzi na pytania ujęte w celach badawczych i poddano je dyskusji podczas konferencji i spotkań zakładowych.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Anna Ziółkowska-Juś, Prawda fikcji literackiej w świetle hermeneutyki Paula Ricoeura [w:] Diametros nr 42 (2014), s. 290-313. Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Miejsce i czas konferencji: Kazimierz Dolny nad Wisłą, Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 18-19 września 2014 r. Tytuł Konferencji: Co i jak poznajemy przez obrazy? Filozofia kultury, estetyka i kognitywistyka wobec fenomenu poznania obrazowego. Wygłoszony referat: Prawda obrazu a „rzeczywistość”. Martin Heidegger i René Magritte. Ponadto, przeprowadzono zajęcia warsztatowe w Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, 26 listopada 2014 r. Tytuł zajęć: Czym jest czas? Przeprowadzono także wykład i zajęcia warsztatowe z filozofii w ramach konferencji „Desant filozoficzny”. Miejsce i czas: IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu, 21 lutego 2014 roku. Tytuł wykładu i zajęć warsztatowych: Etyka deontologiczna a utylitaryzm