Home » Procesy instytucjonalizacji dyskursu a demokratyczna legitymizacja systemów regulacji działań społecznych / Institutionalisation, discourse, and democratic legimitization of regulatory social systems

Procesy instytucjonalizacji dyskursu a demokratyczna legitymizacja systemów regulacji działań społecznych / Institutionalisation, discourse, and democratic legimitization of regulatory social systems

Zespół badawczy dr hab. Karoliny M. Cern. Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CELE badawcze – Analiza konstruktywizmu w kontekście normatywnym, udziału państwowości w regulacjach społecznych oraz legitymizacji i delegitymizacji władzy; opracowanie zagadnienia pozytywizmu prawniczego (doktorantka mgr M. Huk pod opieką prof. E. Nowak we współpracy z dr T. Raburskim,); analiza roli intrinsic oraz extrinsic legal values; analiza kompetencji sądzenia w kontekstach dylematycznych (we współpracy z prof. E. Nowak i dr. P. Mazurem); opracowanie odpowiedzialnościowej interpretacji formuły Radbrucha (j.w.); opracowanie korelacji funkcjonalnych między kompetencją osądu moralnego, dyskrecjonalnością a instytucją sądu (cross-disciplinary studies).

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – realizacja wszystkich wymienionych celów w charakterze badań podstawowych z możliwością zastosowania niektórych wyników dla sformułowania standardów dobrych praktyk profesjonalnych i kodeksów etycznych w instytucjach publicznych. Opracowano szereg artykułów naukowych (oraz jeden tom złożono do druku w wydawnictwie zagranicznym); opracowano podstawy filozofii prawa w dorobku Marka J. Siemka.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – złożono dwa wnioski grantowe, wypracowano cztery nowe moduły dydaktyczne: „Legitymizacja prawa“ (dla specjalności Etyka, SUM II r.); „Filozofia prawa – złota dziesiątka XX w.” (dla doktorantów); „Elementy bioetyki” (specj. Etyka, SUM, rok III); „Europa und Solidarität” (wykład z elementami konwersatoryjnymi dla studentów programu ERASMUS); opublikowano jedną monografię anglojęzyczną autorstwa K.M. Cern, The counterfactual yardstick (Peter Lang 2014); odbyto jedno miesięczne stypendium zagraniczne w Rzymie, ufundowane przez Fundację Lanckorońskich i jeden miesięczny staż na Uniw. w Konstancji; zainicjowano i prowadzono comiesięczny cykl sympozjów „Potestas Iudicandi” (we współpracy z dr T. Raburskim); dr hab. Karolina M. Cern otrzymała stopień dr habilitowanego dzięki prowadzonym badaniom; redakcja czterech tomów; udział w siedmiu konferencjach międzynarodowych i trzech krajowych w zakresie filozofii prawa i etyki sądzenia; opublikowano szereg współautorskich artykułów anglojęzycznych, tomy zbiorowe w renomowanych wydawnictwach międzynarodowych (Ashgate); powstała jedna praca magisterska z filozofii prawa i trzy projekty wniosków grantowych; w 2014 r. złożono dwa projekty, kolejne zaplanowano na 2015.