Home » Transformacje nowoczesnej instytucji uniwersytetu. Państwo, rynek, globalizacja i europeizacja / Changing higher education. State, market, globalisation, and Europeanisation

Transformacje nowoczesnej instytucji uniwersytetu. Państwo, rynek, globalizacja i europeizacja / Changing higher education. State, market, globalisation, and Europeanisation

Zespół prof. Marka Kwieka.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CEL – zaawansowane badania procesów transformacji uniwersytetu w świetle instytucjonalnych, rynkowych i globalnych czynników generujących zmiany.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – systematyczna realizacja wszystkich zadań badawczych, opracowanie danych, przygotowanie wyników badawczych do publikacji. Kierowane przez prof. Marka Kwiek (od 2002 r.) Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM Centrum realizowało ponadto pięcioletni (2012-2017) projekt Maestro z NCN: Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego (1.66 mln PLN), zatrudniając dwóch postdoków. Ponadto Centrum realizowało trzyletni projekt FLAGSHIP (Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki, który jest prowadzony w latach 2014-2017 w ramach grantu Harmonia z NCN. Trzeci rok z rzędu prowadzono badania w ramach Centrum działała Katedra UNESCO: UNESCO Chair in Institutional Research and Higher Education Policy – jedna z 11 Katedr UNESCO założonych na polskich uczelniach po 1989 r., której zadaniem jest współpraca z organizacjami ponadnarodowymi w badaniach szkolnictwa wyższego z perspektywy instytucjonalizmu w badaniach organizacji. Centrum kontynuowało w 2014 r. wydawanie książkowej serii wydawniczej HERP (Higher Education Research and Policy) w wydawnictwie naukowym Peter Lang (Frankfurt – New York), w której ukazały się dwie kolejne książki. Prof. Kwiek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego Programu BRIdge Mentor w NCBR (2013-2015). Działał również w na rzecz rad redakcyjnych międzynarodowych pism Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal, i European Journal of Higher Education oraz general editor międzynarodowej serii książkowej Higher Education Research and Policy (HERP) w wydawnictwie Peter Lang.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Marek Kwiek, Hans-Uwe Otto et al. (eds.), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, Dordrecht: Springer, 2014; Marek Kwiek, Dominik Antonowicz, „The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones” w: Tatiana Fumasoli, Gaele Goastellec and Barbara M. Kehm (eds.), Academic Careers in Europe – Trends, Challenges, Perspectives. Dordrecht: Springer, 2014, ss. 41-68; Marek Kwiek, „Changing higher education and welfare states in postcommunist Central Europe: New contexts leading to new typologies?”. Human Affairs. Vol. 24. No. 1. 2014. 48-87; Marek Kwiek, Emil Visnovsky, „Introductory”. Human Affairs. Vol. 24. No. 1. 2014. 1-7; Marek, Kwiek, “Social Perceptions versus Economic Returns of the Higher Education: The Bologna Process in Poland”. W: Tamás Kozma, Magdolna Rébay, Andrea Óhidy, and Éva Szolár (eds.), The Bologna Process in Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer. 2014. 147-182; Marek Kwiek, „Structural changes in the Polish higher education system (1990–2010): a synthetic view”. European Journal of Higher Education, vol. 4, issue 3, 2014, 266-280; Marek Kwiek “The Internationalization of the Polish Academic Profession. A European Comparative Approach”. Zeitschrift für Pädagogik, vol. 5 (2014). 681-695 (JCR); Marek Kwiek, “European Universities and Educational and Occupational Intergenerational Social Mobility”. In: Hans-Uwe Otto et al. (eds.), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe”, Dordrecht: Springer, 2014. 87-11. Ponadto, cztery publikacje anglo- i polskojęzyczne autorstwa dr. Krystiana Szadkowskiego (zob. załączona lista), obrona rozprawy doktorskiej przez tegoż (promotorem był prof. Marek Kwiek).