Home » Wizje kultury ponowoczesnej / Visions of postmodern culture

Wizje kultury ponowoczesnej / Visions of postmodern culture

Zespół prof. Romana Kubickiego.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CEL – Członkowie zespołu kontynuowali prace badawcze, których celem było rozpoznanie i identyfikacja tzw. kultur ponowoczesnych. Monika Bakke w szczególności skupiła się w ramach animal studies na ponowoczesnym znaczeniu posthumanizmu, natomiast Roman Kubicki i Andrzej Marzec analizowali przemiany zachodzące we współczesnej kulturze w kontekście „zwrotu widmowego” zapoczątkowanego w naukach o kulturze przez Jacquesa Derridę. Danuta Michałowska prowadziła badania nad związkiem polityki edukacyjnej a neoliberalizmem.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC – przeprowadzono badania podstawowe, pozwalające zrozumieć i rozwiać powszechnie występujący stereotyp „jałowej kultury wyczerpania”, zgodnie z którym współczesna kultura byłaby jedynie mało kreatywnym powielaniem minionych epok, bezsilnym i słabym naśladownictwem. W ten sposób uzyskano zarys odpowiedzi na pytanie, dlaczego opozycja binarna nowe/stare okazuje się bezużyteczna w badaniach nad sztuką. Okazuje się, że modernistyczne dążenie do nowatorstwa, geniusz artysty, nowość jako przezwyciężenie i zaprzeczenie tego co minione, zostały podane w wątpliwość w momencie, gdy w większości artystycznych prac trzeba rozpoznać zarówno dzieła „nowe”, jak i zarazem „stare” (zadłużone w przeszłości). W badaniach podtrzymywano podstawowe konteksty badanego zjawiska: artystyczno-wizualny, dydaktyczno-edukacyjny oraz bioetyczny. Osiągnięcia były prezentowane przez realizatorów zadania na licznych konferencjach naukowych oraz w wielu artykułach (polskojęzycznych i angielskojęzycznych).

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – referaty na 5 konferencjach międzynarodowych, 5 konferencjach krajowych, artykuły w jęz. polskim i angielskim, rozdziały w monografiach polsko- i anglojęzycznych; zaprojektowanie innowacyjnych modułów dydaktycznych dla nowego kierunku studiów (5 przedmiotów dla kierunku polonistyczno-filozoficznego, którego uruchomienie planowane jest w roku 2015); współudział w pracach na rzecz uruchomienia kierunku.