Home » Współczesne koncepcje modernizacji kultury europejskiej / Contemporary modernizations of the European culture

Współczesne koncepcje modernizacji kultury europejskiej / Contemporary modernizations of the European culture

Zespół prof. Anny Pałubickiej.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego S/P-B/NS/003 w 2014 r.

CELE – Cel 1: podjęto badania nad rozpoznaniem kondycji metodologicznej nauk ekonomicznych, gospodarką społeczną oraz projektami możliwych przemian istniejącej postaci kapitalizmu. Odnotowano nieobecność w ekonomii krytyki naukowej, której brak uznano za jeden z czynników mających wpływ na stan kryzysu tej dyscypliny. Starano się rozpoznać i przeanalizować działające we współczesnym kapitalizmie, w gospodarce rynkowej – podmioty zbiorowe, a więc wszelkiego rodzaju działalność spółdzielczą i jej wpływ na odbudowanie solidarności i zaufania społecznego. Rozważano również możliwe przyszłe stany ewolucji kapitalizmu, w których obowiązywałby dochód podstawowy dla wszystkich obywateli.

Cel 2: namysł nad przemianami sfery intymnej w ponowoczesnej kulturze euroatlantyckiej, w świetle badań empirycznych, refleksji filozoficznej i kulturoznawczej. W perspektywie koncepcji gramatyki kultury europejskiej analizowano postmodernistyczne i po-postmodernistyczne projekty uprawiania humanistyki. Opisano zależności między strukturami wiedzy a kapitalizmem w ponowoczesności.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – prowadzono badania podstawowe oraz opracowano metody transferu metod i wyników badawczych dla innych grup (trening, szkolenie, workshop).

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – opublikowano jedną monografię, Maciej Musiał, Filozofia Richarda Rorty’ego jako terapia kulturowa, Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 128 (6 arkuszy wydawniczych) i 8 artykułów naukowych w jęz. angielskim i polskim, w tym: Maciej Musiał, Współczesne przemiany intymności w perspektywie historii seksualności Michela Foucaulta, w: „Hybris” 24/2014, ISSN: 1689-4286, ss. 12-30; Maciej Musiał, Feminism and the Cooling of Intimacy. Unintended Consequences of Womens’ Movements, w: „Ethics in Progress” (ISSN 2084-9257), 4/1 (2013), ss. 119-128 (artykuł ukazał się w numerze za rok 2013, który został opublikowany w roku 2014 i nie został zgłoszony w spisie publikacji za rok 2013); Maciej Musiał, Recenzja książki B. McNaira, Porno? Chic! How Pornography changed the world and made it a better place, w: „Filo-Sofija” 24/2014, ISSN 1642-3267, ss. 303-307; Andrzej Nowak, Central European Perspectives (współautorstwo z Marią Kostyszak) w: Ethics, Science, Technology, and Engineering: An International Resource, 2nd edition (ESTE-2), Editor: J. Britt Holbrook Published by: Macmillan Reference USA, 2014; Andrzej Nowak, Science, Technology, and Society Studies: Central European Perspectives w: Ethics, Science, Technology, and Engineering: An International Resource, 2nd edition (ESTE-2), Editor: J. Britt Holbrook Published By: Macmillan Reference USA, 2014; Andrzej Nowak, Struktury świata, struktury kapitalizmu, struktury wiedzy, rozdział w książce artykuł ukaże się w tomie Oprogramowanie rzeczywistości społecznej. Szkice o współczesnych teoriach socjologicznych, red, naukowa L. M. Nijakowski, Wydawca: Krytyka Polityczna, Warszawa 2014; Nowak-Posadzy K., Krytyka refleksywna w badaniach nad praktyką zawodową i organizacyjną, w: „Studia Metodologiczne” nr 32, 2014, s. 165-180; Anna Pałubicka, Komunikacja i poznanie historyczne na przykładzie F. Ankersmita koncepcji historiograficznej, „Sensus Historiae Vol. 17 (2014/4). s. 193-212; Andrzej Nowak, Jason W. Moore, Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-światowy, do publikacji w piśmie „Praktyka Teoretyczna” (w opracowaniu redakcyjnym); Maciej Szlinder, Ingrid Robeyns, Czy dochód podstawowy odda sprawiedliwość kobietom?, strona internetowego czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”,http://www.praktykateoretyczna.pl/ingrid-robeyns-czy-dochod-podstawowy-odda-sprawiedliwosc-kobietom/; Szlinder, Maciej, „Praktyka Teoretyczna” nr 2(12)/2014 Bezwarunkowy dochód podstawowy; Musiał M., realizacja autorskich zajęć „Contemporary Transformations of Intimacy in the Western Culture” w języku angielskim dla studentów zagranicznych w ramach modułu AMU-PIE w semestrze letnim w semestrze letnim 2013/2014 oraz semestrze zimowym 2014/1015; Andrzej Nowak, Wsparcie i nadzór projektu: BusineSophia inicjatywy, która powstała dzięki pomysłowi, a dalej zaangażowaniu i pracy interdyscyplinarnego zespołu Koła Naukowego Humanistyki Stosowanej, które działa przy Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu: https://filozofia.amu.edu.pl/businesophia/; Nowak-Posadzy K., Współautorstwo programu II edycji kursu specjalistycznego „Kurs infobrokerski” prowadzonego w ramach programu edukacyjnego Dyplom++; II edycja kursu odbyła się w okresie kwiecień-maj 2014; udział w charakterze koordynatora kursu, wykładowcy i trenera w zakresie infonomiki oraz ewaluatora projektu zaliczeniowego; Nowak-Posadzy K., Współautorstwo programu studenckiej grupy badawczej “Sprawdzanie wiedzy w refleksywnych praktykach” realizowanej w roku akademickim 2014/2015; udział w charakterze wykładowcy i koordynatora; Maciej Musiał – obrona doktoratu 12 maj 2014, Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury, praca nagrodzona wyróżnieniem; Filip Leszczyński, 2014, Nagroda I-stopnia w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu. Wykorzystano wyniki bądź impulsy badawcze w realizacji/kontynuacji trzech grantów NCN (A. Nowak, K. Nowak-Posadzy, M. Musiał);