Home » Periodyki

Periodyki

Ethics in Progress

Oficjalna strona internetowa: www.ethicsinprogress.amu.edu.pl

E-mail redakcji: ethics@amu.edu.pl

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Ewa Nowak

Profil pisma obejmuje szeroko rozumianą etykę, filozofię praktyczną, metaetykę, teorię sprawiedliwości, teorię prawa, edukację moralną, obywatelską oraz demokratyczną, dydaktykę etyki, etykę zawodową, psychologię rozwoju moralnego oraz powiązane powyższymi dziedzinami studia empiryczne. Pismo redagują prof. dr hab. Ewa Nowak i dr Tomasz Raburski. Działanie czasopisma wspiera międzynarodowa rada programowa zrzeszająca badaczy i specjalistów kilkunastu krajów. Wydawcą Ethics in Progress jest Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane w systemie double-blind. Czasopismo posiada wdrożone standardy wydawnicze zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics), korzysta z cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (numery DOI) oraz cyfrowych numerów identyfikacji naukowców (numery ORCID).

ISSN: 2084-9257


Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Oficjalna strona internetowa: filozofiapubliczna.amu.edu.pl

E-mail redakcji: filpub@amu.edu.pl

Redak­tor naczelny: dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. UAM

„Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej. Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa. W naszym przekonaniu filozofia polityczna stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań z zakresu filozofii prawa, która z kolei stanowi nieodłączną cześć refleksji w obszarze filozofii politycznej, zwłaszcza w analizach z zakresu współczesnej teorii demokracji. Jednym z najciekawszych miejsc spotkania ich obu jest filozofia publiczna.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane w systemie double-blind. Czasopismo posiada wdrożone standardy wydawnicze zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics), korzysta z cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (numery DOI) oraz cyfrowych numerów identyfikacji naukowców (numery ORCID).

ISSN: 2299-1875


Lingua ac Communitas

lingua.amu.edu.pl

Redaktor: Prof. zw. dr hab. Andrze­jew­ski Bolesław

Lingua ac Communitas  is an international philosophy journal published by Department of Philosophy of Adam Mickiewicz University in Poland. Established in 1992, Lingua ac Communitas has since become the most renowned and prestigious philosophy journal in field of language and social communication, featuring thoughtful articles authored by experience academics as well as young scholars around the world. Each year, Lingua ac Communitas publishes variety papers in philosophy. We accept submissions every May and print the journal during the late summer. Lingua ac Communitas is distributed to philosophy departments and libraries across the country, and archived copies of recent issues are also available online.

ISSN: 1230-3143


Peitho. Examina Antiqua

Oficjalna strona internetowa: peitho.amu.edu.pl

Strona czasopisma w serwisie PRESSto.

E-mail redakcji: peitho@amu.edu.pl

Redaktor naczelny: dr hab. Mikołaj Domaradzki, prof. UAM

PEITHO / Exa­mina Anti­qua is an inter­na­tio­nal jour­nal devo­ted to the inve­sti­ga­tion of ancient Greek, Roman and Byzan­tine tho­ught. Foun­ded in May 2010, the jour­nal is edi­ted by the Insti­tute of Phi­lo­so­phy at Adam Mic­kiewcz Uni­ver­sity in Poland.

PEITHO publi­shes rese­arch papers and short notes in the fields of phi­lo­so­phy, lite­ra­ture, history and lan­gu­age. The lan­gu­ages of publi­ca­tion are English, French, Ger­man, Ita­lian, Latin and Polish.

ISSN: 2082-7539


Preteksty

http://www.ksf.amu.edu.pl/preteksty/

preteksty@amu.edu.pl

Studenckie Czasopismo Filozoficzne KSF UAM

Redaktor Naczelny: Michał Banaszyk

ISSN 1642-2929


Studia metodologiczne

studiametodologiczne.amu.edu.pl

Redaktor: Prof. dr hab. Zeidler Paweł

Studia Metodologiczne są czasopismem naukowym poświęconym bardzo szeroko rozumianej problematyce metodologicznej i zagadnieniom związanym z integracją różnych dyscyplin naukowych. Są w nim publikowane artykuły z zakresu ogólnej metodologii nauk, koncentrujące się na analizie wytworów wiedzy naukowej oraz procedur badawczych, stosowanych zarówno w naukach formalnych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Łamy czasopisma są również otwarte dla artykułów odnoszących się do nauk, które dopiero kształtują swoje metodologiczne podstawy takich jak: kognitywistyka, nauki medyczne, nauki badające zmiany klimatu czy nauki stosowane. Zgodnie z panującą tendencją Zespół Redakcyjny Studiów Metodologicznych otwarty jest na artykuły zawierające szczegółowe analizy typu case studies, jeśli prowadzą one do ciekawych wniosków o charakterze ogólnym lub są ważne dla uprawiania danej dyscypliny naukowe.

ISSN: 0039-424X