Home » Pisma Filo­zoficzne

Pisma Filo­zoficzne

 1. Tadeusz Buksiński (red.), Szkice z filozofii działań, 1991
 2. Jan Such (red.), Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, 1992
 3. Roman Kubicki, Jacek Sójka, Paweł Zeidler, Problem destrukcji pojęcia prawdy, 1992
 4. Tadeusz Buksiński (red.), Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym, 1992
 5. Jan Such, Janusz Wiśniewski (red.), Teoria i eksperyment, 1992
 6. Bolesław Andrzejewski (red.), Language and Interpretation, 1992
 7. Stanisław Cieniawa, Świat bez ateistów i miłość bez kłamstwa, 1992
 8. Jan Such (red.), Zur Fragen der heutigen Theorie und Methodologie der wissenschaftlichen Erkenntnis, 1992
 9. Paweł Zeidler, Spór o status poznawczy teorii, 1993
 10. Tadeusz Buksiński (red.), Wolność a racjonalność, 1993
 11. Barbara Kotowa, Jan Such (red.), Z filozoficznej problematyki badań nad rozwojem, 1993
 12. Janusz Goćkowski, Marek Sikora (red.), Modele nauki, 1993
 13. Stanisław Cieniawa, Mit raju i raj mitu, 1993
 14. Tadeusz Buksiński, Essays in the Philosophy of History, 1994
 15. Danuta Sobczyńska, Paweł Zeidler (red.), Nowy eksperymentalizm–teoretycyzm–reprezentacja, 1994
 16. Ewa Piotrowska, Jan Such (red.), Filozoficzne problemy rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych, 1994
 17. Gerhard Funke, Hermeneutyka i język, 1994
 18. Tadeusz Buksiński (red.), Filozofia w dobie przemian, 1994
 19. Anna Pałubicka (red.), Szkice z filozofii kultury, 1994
 20. Marek Kwiek, Rorty a Lyotard. W labiryntach postmoderny, 1994
 21. Dane Gordon, Filozofia i wizja, 1994
 22. Jerzy Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, 1995
 23. Piotr Orlik, Fenomenologia świadomości aksjologicznej, 1995
 24. Danuta Sobczyńska, Ewa Zielonacka-Lis, Jerzy Szymański (red.), Teoria – technika – eksperyment, 1995
 25. Tadeusz Buksiński (red.), Wspólnotowość wobec wyzwań liberalizmu, 1995
 26. Ernst Cassirer, Symbol i język, 1995
 27. Barbara Kotowa, Jan Such (red.), Kulturowe konteksty poznania, 1995
 28. Hermann Schmitz, Nowa fenomenologia, 1995
 29. Włodzimierz Heller (red.), Świat jako proces, 1996
 30. Jan Such, Janusz Wiśniewski (red.), Kulturowe uwarunkowania wiedzy, 1996
 31. Bolesław Andrzejewski (red.), Symbol a rzeczywistość, 1996
 32. Reiner Wiehl, Fenomenologia, dialektyka, hermeneutyka, 1996
 33. Janusz Goćkowski, Przemysław Kisiel (red.), Oglądy i obrazy świata społecznego, 1996
 34. Tadeusz Buksiński, Racjonalność współdziałań, 1996
 35. Marek Kwiek, Rorty’s Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought, 1996
 36. Anna Pałubicka (red.), Kulturowe konteksty idei filozoficznych, 1997
 37. Bolesław Andrzejewski (red.), Tradycja i postęp, 1997
 38. Honorata Korpikiewicz, Ewa Piotrowska (red.), Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk, 1997
 39. Marek Sikora, Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, 1997
 40. Tadeusz Buksiński (red.), Rozumność i racjonalność, 1997
 41. Seweryn Dziamski, Trzy szkice o wartości praktyki, 1997
 42. Seweryn Dziamski, Aksjologia. Wstęp do filozofii wartości, 1997
 43. Piotr Leśniewski, Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań, 1997
 44. Jerzy Kmita, Jak słowa łączą się ze światem (II wyd.), 1998
 45. Ewa Zielonacka-Lis (red.), Nauki pogranicza, 1998
 46. Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Antoni Szczuciński, Filozofia kosmologii, 1998
 47. Barbara Kotowa, Janusz Wiśniewski (red.), Racjonalność a nauka, 1998
 48. Marek Kwiek (red.), Nie pytajcie mnie, kim jestem. Michel Foucault dzisiaj, 1998
 49. Jan Such, Małgorzata Szcześniak (red.), Z epistemologii wiedzy naukowej, 1998
 50. Tadeusz Buksiński (red.), Idee filozoficzne w polityce, 1998
 51. Bolesław Andrzejewski, Esbozos sobre la filosofía polaca, 1998
 52. Mariusz Moryń, Transcendentalizm, intencjonalność, język. O Husserlowskiej koncepcji sensu, 1998
 53. Jarema Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań (Alfred Schutz a Talcott Parsons), 1998
 54. Norbert Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej, 1998
 55. Ryszard Liberkowski (red.), Filozofia a polityka, 1998
 56. Marek Kwiek, Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej, 1998
 57. Ewa Piotrowska, Danuta Sobczyńska (red.), Między matematyką a przyrodoznawstwem, 1999
 58. Danuta Sobczyńska, Paweł Zeidler (red.), Chemia: laboratorium myśli i działań, 1999
 59. Jan Wawrzyniak (red.), Dynamika praktyki moralnej i jej etyczne racjonalizacje, 1999
 60. Jerzy Kmita (red.), Tropem Nietzscheańskiego kłamstwa słów, 1999
 61. Roman Kozłowski, Piotr W. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, 1999
 62. Ewa Nowak-Juchacz, Hegel Alexandre Kojève’a, czyli o filozoficznym jakobinizmie, 1999
 63. Dariusz Dobrzański, Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii,1999
 64. Andrzej P. Kowalski, Symbol w kulturze archaicznej, 1999
 65. Roman Kozłowski (red.), O filozofii dzisiaj, 2000
 66. Ewa Piotrowska, Honorata Korpikiewicz (red.), Matematyka – język – przyroda, 2000
 67. Roman Kozłowski (red.), Filozofia Kanta i jej recepcja, 2000
 68. Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Antoni Szczuciński, Filozofia kosmologii (II wyd.), 2000
 69. Seweryn Dziamski, Wykłady z nauki o moralności (II wyd.), 2000
 70. Włodzimierz Heller, Ryszard Liberkowski (red.), Wola sprawiedliwości, 2000
 71. Włodzimierz Heller, Hannah Arendt: Źródła pluralizmu politycznego, 2000
 72. Monika Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, 2000
 73. Jan Wawrzyniak, Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki środowiskowej, 2000
 74. Honorata Korpikiewicz, Wolność, nieświadomość i prawa fizyki, 2000
 75. Ewa Piotrowska, Małgorzata Szcześniak, Janusz Wiśniewski (red.), Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką, 2000
 76. Andrzej Wawrzynowicz, Hegel i Adorno – opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni racjonalności, 2001
 77. Tadeusz Buksiński, Moderność, 2001
 78. Jerzy Kmita (red.)., Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?, 2001
 79. Piotr Leśniewski, Zbigniew Tworak (red.), Logos – rozum i logika, 2001
 80. Tadeusz Buksiński (red.), Doświadczenie, 2001
 81. Jan Such, Małgorzata Szczeoeniak, Ontologia przyrodnicza, 2001
 82. Roman Kubicki, Ani być, ani mieć? Trzy szkice z filozofii pamięci, 2001
 83. Seweryn Dziamski, O świadomości aksjologicznej podmiotu. Studium krytyki pozytywnej, 2002
 84. Artur Dobosz, Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa, 2002
 85. Tadeusz Buksiński (red.), Postkomunistyczne transformacje, 2002
 86. Ryszard Liberkowski, Włodzimierz Wilowski (red.), O wyobraźni, 2003
 87. Ewa Zielonacka-Lis, Filozoficzne koncepcje wyjaśnienia naukowego a współczesna chemia, 2003
 88. Danuta Sobczyńska, Paweł Zeidler (red.), Homo experimentator, 2003
 89. Mariusz Moryń, Wyczulenie i subiektywność. O nowej fenomenologii Hermanna Schmitza, 2004
 90. Piotr W. Juchacz, Sokrates. Filozofia w działaniu, 2004
 91. Dariusz Dobrzański, Jarema Jakubowski, Andrzej Wawrzynowicz (red.), Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja, 2005
 92. Edward Niesyty, Miejsce i rola personalistycznej koncepcji społeczeństwa demokratycznego w humanizmie integralnym Jacques’a Maritaina, 2005
 93. Ryszard Liberkowski, Włodzimierz Wilowski (red.), O życiu, 2005
 94. Tadeusz Buksiński, Współczesne filozofie polityki, 2006
 95. Tomasz Rzepiński, Teza o niedookreśleniu teorii przez dane doświadczenia, 2006
 96. Krzysztof Łastowski, Paweł Zeidler (red.), Filozofia wobec nauki, człowieka i społeczeństwa. Wykłady z filozofii dla młodzieży, t. III, 2006
 97. Mikołaj Domaradzki, O subiektywności prawdy w ujęciu Sørena Aabye Kierkegaarda, 2006
 98. Danuta Sobczyńska, Antoni Szczuciński (red.), Świat natury i świat techniki, 2006
 99. Piotr W. Juchacz, Deliberacja – Demokracja – Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, 2006
 100. Dariusz Dobrzański, Andrzej Wawrzynowicz (red.), Idea solidarności w kontekstach filozoficzno-historycznych, 2006
 101. Tadeusz Buksiński, Krzysztof Bondyra, Jarema Jakubowski (red.), Demokracja – samorządność – prawo, 2006
 102. Marek Sikora, Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej, 2007
 103. Karolina M. Cern, Koncepcja czasu wczesnego Heideggera, 2007
 104. Ryszard Liberkowski, Przyczynek do fenomenologii życia, 2007
 105. Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak (red.), O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej, 2007
 106. Sławomir Leciejewski, Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne, 2007
 107. Danuta A. Michałowska, Drama w edukacji, 2008
 108. Tadeusz Buksiński, Prawo a władza polityczna, 2009
 109. Ryszard Liberkowski, Fenomen wyobrażeń. Eseje 1, 2009
 110. Edward Niesyty, Jacques Maritain’s Personalist Concept of Democratic Society, 2009
 111. Anna Leśniewska, Sumienie filozofii. Artur Schopenhauer, 2009
 112. Tadeusz Buksiński, Elżbieta Pakszys (red.), W kręgu filozofii nauki, kultury i społeczeństwa, 2009
 113. Marek Woszczek, Ukryta całość przyrody a mikrofizyka, 2010
 114. Tadeusz Buksiński (red.), Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu. Jubileusz 90-lecia, 2010
 115. Włodzimierz Wilowski, Metafizyka cierpienia. Od Arystotelesa, poprzez myśl indyjską, do myśli chrześcijańskiej, 2010
 116. Krzysztof Przybyszewski, Prawa człowieka w kontekstach kulturowych, 2010
 117. Tadeusz Buksiński, Publiczne sfery i religie, 2011
 118. Krzysztof Nowak, Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, 2011
 119. Anna Ziółkowska, Rola świadomości w konstytuowaniu człowieka. Roman Ingardena Paul Ricoeur, 2011
 120. Andrzej W. Nowak, Podmiot, system, nowoczesność, 2011
 121. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland, (red.) Język, rozumienie, komunikacja, 2011