Home » Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Strona prywatna

Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii. W 1995 r. obronił rozprawę doktorską Procesy kaskadowe w rozwoju historycznym pod kierunkiem prof. Leszka Nowaka, w 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego, a 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych (podstawą przewodu profesorskiego była książka O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981. Studium z filozofii społecznej). Przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 2008 r.) i członek Zarządu Głównego (od 2012), był Przewodniczącym Komitetu Programowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się w 2015 r. w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze:

  • Filozofia historii
  • Filozofia polityczna
  • Filozofia społeczna
  • Filozofia religii
  • Metodologia humanistyki i nauk społecznych

 Lista najważniejszych publikacji:

Książki:

Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne.  Poznań: Humaniora 1998, ss. 272.

O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego. Poznań: Wyd. Naukowe UAM 2004, ss. 341. 

O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981. Studium z filozofii społecznej. Poznań: Wyd. Naukowe WNS UAM 2013, ss. 192. 

Redakcja prac zbiorowych:

Towards a Revival of Analytical Philosophy of History. Around Paul A. Roth’s Vision of Historical Sciences (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, tom 110). Leiden/Boston: Brill/Rodopi 2018, ss. 304.

(z K. Paprzycką), Thinking about Provincialism in Thinking (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, t. 100) Amsterdam-New York, NY: Rodopi 2012

Leszek Nowak, Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980-1989, posłowie B. Marciniak, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2011, ss. 763.

Idealization XIII: Modeling in History (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, t. 97). Amsterdam-New York: Rodopi  2009, ss. 384.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

Polish Discussions on the Nature of Communism and Mechanisms of its Collapse. A Review Article. East European Politics and Societies 2008, t. 22, nr 4, s. 828-855.

Logical Empiricism and Logical Positivism. W: A. Tucker (red.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell 2009, s. 416-426.

Zwycięska rewolucja i przegrana modernizacja. Próba parafrazy teorii rewolucji społecznych Thedy Skocpol w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego. W: K.  Brzechczyn, M. Ciesielski, E.  Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 9 (22). Poznań: WN WNS UAM 2013, ss. 223-252.

Between Positivism, Narrativism and Idealisation in Polish Methodology of History. “Historein. A Review of the Past and Other Stories”, 2014, t. 14, nr 1, s. 75-87.

Promotorstwo prac doktorskich

Mieszko Ciesielski, Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich. Próba ujęcia działania nawykowo-racjonalnego; Obrona: 26 X 2009; recenzenci: prof. prof.: Ryszard Kleszcz, Izabela Nowakowa

Eliza Karczyńska, Władza i własność w społeczeństwach przedkapitalistycznych. Próba analizy teoretycznej struktury społeczeństwa osmańskiego; Obrona: 12 X 2013; recenzenci: prof. prof.: Roman Backer, Andrzej Wawrzynowicz.

Promotorstwo wybranych prac magisterskich 

Marcin Borowski, Stan natury w filozofii społecznej Johna Locke’a. Próba interpretacji w aparaturze pojęciowej idealizacyjnej teorii nauki (2015)

Anna Grala, Postdemokracja. Próba interpretacji w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego  (2015)

Piotr Szwochert,  Koncepcja narracji historycznej Haydena White’a i Jerzego Topolskiego. Próba rekonstrukcji teoretycznej (2012)

Elżbieta Bednarek, Struktura społeczeństwa inkaskiego. Próba interpretacji teoretycznej (2011)

Karolina Jarmuż Strategia kształtowania wizerunku Polski w świecie zewnętrznym. Próba analizy teoretycznej  (2010)

Karolina Rutkowska, Elity versus klasy. Próba porównania teorii elit demokratycznych i klasowej teorii demokracji (2008)

Marta Brędyk-Benedyk, Obraz struktury społecznej w Manusmryti. Próba teoretycznej rekonstrukcji (2007)

Dyżury

Poniedziałek, godz, 12:00-13:00, wtorek, godz. 13:00-15:00, pok. 219 

Profile:

https://amu.academia.edu/KrzysztofBrzechczyn

http://www.researchgate.net/profile/Brzechczyn_Krzysztof/info

https://scholar.google.com/citations?user=wh41XzwAAAAJ&hl=en