Home » dr Paweł Mazur

dr Paweł Mazur

Dr nauk prawnych, ukończona aplikacja sądowa pozaetatowa, wpisany na listę radców prawnych OIRP Poznań.

Funkcje: członek Senatu UAM, członek Rady Instytutu Filozofii UAM.

Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół  następującej problematyki:

  • granice odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, w szczególności odpowiedzialność za stosowania prawa,
  • kolegialne podejmowanie decyzji w procesie wyrokowania, w szczególności związanych z ferowaniem ocen moralnych,
  • udział obywateli w procesie wyrokowania w procesie karnym.

Wybrane publikacje:

  • „Ujawnienie zdania odrębnego z perspektywy filozoficznoprawnej”, Folia Iuridica. Acta Universitatis Lodziensis, Vol. 79 (2017), ss. 75-87.
  • „The New Actuality of Judge Steinberg Dilemma – Can Moral Competence Deepen Judicial Autonomy” (wraz z Ewą Nowak) w: Roman Hauser, Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski (Eds.), Common European Constitutional Culture, Lang, Frankfurt am Main 2016, ss.117-135.
  • „Dylemat wolność – bezpieczeństwo albo o pożytkach z instytucji czynności operacyjno-rozpoznawczych”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom 3 (2014) Nr 1, ss. 192-210.
  • „Oceny moralne w procesie wyrokowania przez sąd karny”, Ethics In Progress nr 4/2013, ss. 137-149.
  • „Fritza Bauera ius non scriptum, czyli prawo sędziowskie jako odpowiedzialnościowa wykładnia Formuły Radbrucha” (wraz z Ewą Nowak), w: Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2015, ss. 319-342.
  • „Zawieszenie postępowania przygotowawczego, a prawnie chroniony interes pokrzywdzonego w polskim procesie karnym” (wspólnie z B. Janusz-Pohl), Ius Novum, nr 3/2009, ss. 67-79.