Home » Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Dyrektor Centrum Transdycyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami DIKASTAI
Kierownik Zakładu Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa
Kontakt: juchaczp@amu.edu.pl

Profile naukowe:
Strona w serwisie Academia.edu
Strona w serwisie ResearchGate

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 1. Filozofia publiczna: zaproponował autorskie podejście badawcze, które nazwał deliberatywną filozofią publiczną (Juchacz 2015);
 2. Filozofia prawa: udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (udział czynnika społecznego w procesie orzekania, w szczególności poprzez analizę funkcjonowania instytucji ławników w sądach w RP); analiza instytucji władzy ustawodawczej i sądowniczej w państwach demokratycznych; uwarunkowania polityczne deliberacji ustawodawczej oraz deliberacji sądowej; demokratyczna legitymizacja systemu tworzenia prawa z uwzględnieniem legitymizacji orzecznictwa;
 3. Filozofia polityczna: problematyka uzasadniania publicznego, rozumu publicznego, legitymizacji;
 4. Współczesne teorie demokracji (systemowe podejście do demokracji deliberatywnej, partycypacyjne teorie demokracji, teorie demokracji różnicy);
 5. Historia filozofii społecznej i politycznej;
 6. Filozofia i film: wykorzystanie filmu w edukacji etycznej i filozoficznej.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Opublikował trzy monografie naukowe (Juchacz 2015, 2006, 2004) oraz jest współredaktorem 12 tomów monograficznych i numerów czasopism, m.in. Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles (2013), Filozofia publiczna: Edukacja obywateli i dyskursywność instytucji (2013), Whose Reason or Reasons Speak Through Constitution? (2012), Etyka życia publicznego (2009), Edukacja demokratyczna (2009), Freiheit und Verantwortung: Moral, Recht und Politik (2002). Opublikował ponad czterdzieści artykułów naukowych w języku polskim, angielskim, niemieckim i chińskim.

 • Piotr W. Juchacz, Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2015, s. 686.
 • Piotr W. Juchacz, Deliberacja – Demokracja – Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2006, s. 230.
 • Piotr W. Juchacz, Sokrates. Filozofia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2004, s. 280.
 • Piotr W. Juchacz, “Public Hearing: On the Dangers of Adversarial Participation”, in: Bartosz Wojciechowski, Piotr W. Juchacz, Karolina M. Cern (Eds.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2013, pp. 225-256.
 • Piotr W. Juchacz (razem z Karoliną M. Cern i Ewą Nowak), „Filozofia publiczna: realistyczna utopia, dynamiczne instytucje i deliberujący obywatele”, PRINCIPIA. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, Tom LXVII-LXVIII, Kraków 2013, ss. 5-22.
 • Piotr W. Juchacz, „Analiza normatywna instytucji wysłuchania publicznego. Studium z filozofii publicznej”, PRINCIPIA. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, Tom LXVII-LXVIII, Kraków 2013, ss. 217-246.
 • Piotr W. Juchacz, “The Scholarship of Integration: On the Pivotal Role of Centers of Advanced Study in the New Structure of Research-Intensive Universities in the 21st Century”, Człowiek i Społeczeństwo [Man and Society], Tom XXXV (2013), No. 1, pp. 191-202.
 • Piotr W. Juchacz (razem z Karoliną M. Cern i Bartoszem Wojciechowskim), “Whose Reason or Reasons Speak Through the Constitution? Introduction to the Problematics”, International Journal for the Semiotics of Law, Vol. 25, No. 4, 2012, pp. 455-463.
 • Piotr W. Juchacz, „熊彼特之刺——1989年后波兰地方自治的出现及其发展” [“The Emergence of Autonomous Regions and Its Development in Poland after 1989”], „中国哲学” [Modern Philosophy], No. 1 (January) / 2012 / General No. 120, pp. 18-23.
 • Piotr W. Juchacz (razem z Markiem Kwiekiem), „Doctoral Education in Poland”, in: Stuart Powell, Howard Green (Eds.), The Doctorate Worldwide, Open University Press, London 2007, ss. 77-87.
 • Piotr W. Juchacz, „Idea demokracji deliberatywnej”, w: Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski (red.), Indywidualizm – wspólnotowość – polityka, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, ss.147-162.
 • Piotr W. Juchacz, „Obywatelstwo, tożsamość, partycypacja: o idei demokracji deliberatywnej na szczeblu lokalnym”, w: Romuald Piekarski (red.), Lokalna wspólnota polityczna i zagadnienie zbiorowej tożsamości, Universitas, Kraków 2002, ss. 57-73.

PROJEKTY BADAWCZE

Uczestniczył w kilku międzynarodowych projektach badawczych m.in. WorkAble – Making Capabilities Work (2009-2011, VII Program Ramowy UE), EduWel – Education as Welfare. Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe (2009-2013, Marie Curie Initial Training Network), NORPOL – Polish Higher Education and the European Higher Education and Research Areas. Comparative Analysis and the Transfer of Good Practices (2009-2011, Norway Grants).

Kluczowy projekt badawczy

Kierownik Transdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Etyki Sędziów Społecznych powołanego w styczniu 2018 roku w IF UAM i realizującego projekt KESS – Kodeks Etyczny Sędziów Społecznych.

Zespół badaczy składający się z etyków, filozofów i prawników podjął się skonstruowania pierwszego w Polsce profesjonalnego Kodeksu Etycznego Sędziów Społecznych (Ławników). Prace nad Kodeksem trwają od stycznia 2018 roku, a ich efekty prezentowane i dyskutowane są na comiesięcznych seminariach badawczych.

Projekt badawczy, w którym jest głównym wykonawcą

Tytuł projektu: Demokratyczna legitymizacja wpływu orzeczeń sędziowskich na system stanowienia prawa / Democratic Legitimization of the Judicial Rulings’ Influence on a System of Law-Making; (VII 2016 – VI 2019), OPUS, NCN, Nr 2015/19/B/HS5/03114; kierownik projektu: prof. Bartosz Wojciechowski (UŁ), Kierownik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego RP. Głównym przedmiotem badawczym projektu są rola i funkcje orzeczeń wydawanych przez sędziów w demokratycznym państwie prawa. Dotychczasowe tak naprawdę dychotomiczne rozumienie orzeczeń: albo sędzia aplikuje prawo, albo sędzia tworzy prawo — co na gruncie prawa polskiego czy w ogóle w tradycji prawa ustawowego rodzi zawsze podejrzenia, że przekracza on swoje kompetencje — jest zbyt sztywne i zarazem wąskie, aby uchwycić rzeczywisty wpływ orzeczeń sędziowskich na pozostałych instytucjonalnych aktorów systemu stanowienia prawa. Takie rozumienie nie pozwala na wyartykułowanie tych normatywnych oczekiwań wobec władzy sędziowskiej, które zrodziły współczesne społeczeństwa demokratyczne, w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej. Orzeczenia sędziowskie powinny również pełnić funkcje racji publicznych, podobnie jak, zdaniem Ronalda Dworkina, debaty sejmowe artykułują racje publiczne i związane są z konstrukcją zasad moralności politycznej.

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Jako Co-Editor-in-Chief serii wydawniczej Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences wydawanej od 2002 roku w Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften oraz twórca i redaktor naczelny czasopisma Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (ukazuje się od 2012 roku) wydawanego przez Instytut Filozofii UAM posiada rozległe kontakty naukowe z badaczami z najważniejszych polskich uniwersytetów (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Toruń) oraz licznymi ośrodkami naukowymi w Europie (m.in. UCL Institute of Education, Univeristy of London, Universidad de Valencia etc.) i na świecie (np. Sun Yat-sen University in Guangzhou, China). Jako uczestnik kilku dużych międzynarodowych projektów badawczych nawiązał kontakty naukowe z przedstawicielami kilkudziesięciu ośrodków naukowych w Europie.

Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Philosophy of Education Society of Great Britain, Human Development and Capability Association, Internationale Vereinigung für Rechts und Socialphilosophie (IVR) oraz International Political Science Association.

Jako badacz udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz Dyrektor Centrum Badawczego DIKASTAI współpracuje ze Stowarzyszeniem Krajowa Rada Sędziów Społecznych oraz European Network of Associations of Lay Judges.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • założyciel i Dyrektor Centrum Transdycyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami DIKASTAI,
 • założyciel i Co-Editor-in-Chief serii wydawniczej Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences wydawanej od 2002 roku w Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften,
 • twórca i redaktor naczelny czasopisma Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (ukazuje się od 2012 roku),
 • w 2002 roku był stypendystą na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. W latach 2002/2003 w ramach NATO Science Advanced Fellowship realizował projekt poświęcony demokracji deliberatywnej w Universidad de Valencia. Zaś w latach 2013-2014 przebywał jako Visiting Research Associate w Institute of Education w University of London.