Home » dr hab. Marek Woszczek

dr hab. Marek Woszczek

MWoszczek

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii UAM. Zajmuje się ontologią przyrody oraz filozofią fizyki, w szczególności ontologią fizyki kwantowej. Obecnie prowadzi badania dotyczące zagadnień kwantowej przyczynowości, kontekstualności i holizmu, a także mocy kauzalnych w ontologii kwantowej. Zajmuje się także wybranymi problemami historii idei i historii religii, w szczególności historią interakcji dyskursów naukowo-przyrodoznawczych i religijno-teologicznych, od okresu wczesnonowożytnego (zwłaszcza późnego paracelsyzmu) poprzez Spinozę i Leibniza po romantyczną Naturphilosophie, zwłaszcza Schellinga i Goethego. Prowadzi badania nad przekształceniami koncepcji materii i obrazów przyrody od XVI do XIX wieku. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów (2009), nagrody naukowej im. Klemensa Szaniawskiego (2009) i nagrody naukowej I stopnia Rektora UAM (2016). Stypendysta The European Philosophy of Science Association (2017/18), research fellow w Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities na Uniwersytecie w Utrechcie (2018).

Assistant Professor of Philosophy, Chair of Philosophy of Science at the Department of Philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. His main interests are metaphysics of nature and philosophy of physics, in particular ontology of quantum physics. Currently, he is doing research on the metaphysical problems concerning the quantum causality, contextuality and holism, as well as causal powers in quantum ontology. His research spans also some topics in the history of ideas and history of religion, especially the history of interactions between the natural-scientific and religious-theological discourses, from the early modern period (in particular the late Paracelsianism) through Spinoza and Leibniz to the Romantic Naturphilosophie, Schelling and Goethe in particular. In this area, he studies transformations of the concepts of matter and the images of nature from the 16th to the 19th century. He is a winner of the Polish Prime Minister scientific prize (2009), the Klemens Szaniawski scientific prize (2009), and also a recipient of the European Philosophy of Science Association Fellowship (2017/18). Research fellow at the Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, Utrecht University (2018).

Wybrane publikacje: 

[A] Książki 

[2010] Ukryta całość przyrody a mikrofizyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. [WorldCat]

[2015] Platonic Wholes and Quantum Ontology. Frankfurt am Main – Berlin – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang (wyd. 2, zmienione i rozszerzone). [Peter Lang] [WorldCat]

[2018] Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości. Poznań: Wydawnictwo  Naukowe UAM.

MWoszczek-b2 MWoszczek-b1 

[B] Wybrane artykuły

[2017a]  Kwantowa teoria miary a ontologia. „Filozofia Nauki”, 2 (98), s. 29–55.

[2017b]  Adi Vulcanum. Alchemoparacelsyzm i chrześcijańska religia przyrody na przełomie XVI i XVII wieku, (w:) A. Bielak, W. Kordyzon (red.), Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych (Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, t. 5) (s. 271–294). Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW – Wyd. Naukowe Sub Lupa.

[2016a]  Kwanty i ontologia względności. Odpowiedź Nielsa Bohra na argument Einsteina–Podolsky’ego–Rosena i jej znaczenie. „Lectiones & Acroases Philosophicae” IX/1 (Z. Pietrzak, red., Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna), s. 131–159.

[2016b]  Eliasz nauk. Apokaliptyka, paracelsjańska mistyka przyrody i narodziny nowoczesności (część pierwsza). „Praktyka Teoretyczna”, 1 (19), s. 126–171.

[2016c]  Eliasz nauk. Apokaliptyka, paracelsjańska mistyka przyrody i narodziny nowoczesności (część druga). „Praktyka Teoretyczna”, 1 (19), s. 172–216.

[2014a]  Relacyjna mechanika kwantowa, uniwersalna zasada względności i podstawy fizyki. „Studia Metodologiczne”, 33, s. 63–95.

[2014b]  Ontologia realizmu kontekstualnego w teorii kwantowej. „Lectiones & Acroases Philosophicae”, VII/1 (M. Kotowski, M. Małek, red., Spory o realizm), s. 113–151.

[2014c]  Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa a teoria kwantowa. Krytyczna retrospekcja. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, r. 23, 4 (92): Popper, s. 71–85.

[2014d]  Czy rabbi Jezus przyjął do nas «suczki»? Epistemologia obelgi i queerowo-postkolonialne strategie w studiach biblistycznych, (w:) J. Kochanowski, T. Wrzosek (red.), Nowe studia kulturowe (s. 143–170). Warszawa: Wyd. Naukowe UW.

[2013]  «Ogród pośród płomieni». Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa. „Praktyka Teoretyczna”, 2 (8), s. 163–194.

[2012]  «Przychodził jak błyskawica…». Syzygos-Paraklet i judeochrześcijańska pneumatologia w Kolońskim Kodeksie Maniego, (w:) B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz (red.), Gnoza, gnostycyzm, literatura (s. 43–58). Kraków: Wyd. Nomos.

[2011a]  Serie Leibniza i problem dynamiki w kwantowaniu grawitacji. „Filozofia Nauki”, 2 (74), s. 41–62.

[2011b]  Problem «gnostycyzmu» a wczesnochrześcijańska konstrukcja kategorii herezji. „Przegląd Religioznawczy”, 4 (242), s. 15–25.

[2010]  Platoński Parmenides, problem całości i holizm w mikrofizyce, (w:) Jerzy Janik (red.), Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności (s. 75–87). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

[2009]  Newton-alchemik i imaginacyjne drogi fizyki, (w:) T. Buksiński, E. Pakszys (red.), W kręgu filozofii nauki, kultury i społeczeństwa (s. 151–170). Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM.

[2008]  Nihil i próżnia świata. O genealogii i ontologii wstrętu, (w:) P. Orlik (red.), Ku źródłom wartości  (s. 183–220). Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM.

[2007a]  Hyle i Agathon. Dualizm manichejski a problem jego analogizacji w Platońskiej metafizyce pryncypiów.  „Kwartalnik Filozoficzny”, XXXV (4), s. 63–89.

[2007b]  Wolność, «zakażony korzeń» i machina mundi. (Leibniz – Schelling – Goethe), (w:) P. Orlik (red.), Wolność – szkice i studia (s. 139–171). Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM.

[2005]  Pugna sempiterna. Dualizm światła i ciemności a triadyczna dynamika kreacji w manicheizmie. „Nomos – Kwartalnik Religioznawczy”, 49–50, s. 105–124.