Home » dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej UAM

Obszar zainteresowań:

ogólnie: filozofia społeczna i polityczna, antropologia filozoficzna, aksjologia polityki, prawa człowieka, filozofia prawa, etyka, medioznastwo, filozofia praktyczna

szczególnie: kultura publiczna i polityczna, wolność słowa, etyka mediów, godność człowieka, etyka i moralność w polityce, relacje między moralnością a prawem, społeczeństwo obywatelskie, monitoring instytucji publicznych, administracja publiczna, globalizacja, marketing polityczny, komunikacja masowa, neofunkcjonalizm

Stopnie edukacji:

Studia: Instytut Filozofii UAM (1995–2000) — “Filozoficzne podstawy praw człowieka”, promotor prof. dr hab. Tadeusz Buksiński

Doktorat: IF UAM (2005) — “Problem uniwersalności praw człowieka w epoce globalizacji”,  promotor prof. dr hab. Tadeusz Buksiński; recenzenci: prof. dr hab. Barbara Markiewicz, prof. dr hab. Edward Jeliński

Książka autorska:

“Prawa człowieka w kontekstach kulturowych” Poznań 2010 (s.270)

Artykuły:

 1. Problem rodzenia się nowego systemu w ramach starego na podstawie problematyki praw człowieka w: Postkomunistyczne transformacje, pod red. T. Buksińskiego, Poznań 2002, s.269-293.
   
 2. Der Entsehungsprozess eines neuen Systems im Rahmen des alten aus der Perspektive der Menschenrechtsproblematik w: Philosophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Hrsg. E. Czerwińska – Schupp, Frankfurt am Main 2003, s.295-319.
   
 3. Uniwersalizm czy subiektywizm praw człowieka w: Aktualne problemy w realizacji praw człowieka na arenie międzynarodowej, krajowej i regionalnej, pod red. J. Greser, P. Mazur, Poznań 2005, s.81-98.
   
 4. Idea praw człowieka jako linia demarkacyjna dla swobodnego rozwoju biotechnologii i biomedycyny w epoce globalizacji, w: Między filozofią medycyny a bioetyką. Społeczno – etyczne konsekwencje rozwoju biomedycyny, pod. red M. Musielak, Poznań 2005, s.168-183.
   
 5. Problemy z globalizacją. Różne jej oblicza, w: Całość: wizje, pejzaże, teorie; pod red. P. Orlik; Poznań 2006, s.138-155.
   
 6. Proces holizacji (całościowania) jako znaczący element homogenizacji społeczeństw w dzisiejszym świecie, w: Całość: wizje, pejzaże, teorie; pod red. P. Orlik; Poznań 2006, s.113-138.
   
 7. Zrozumieć przemiany w Europie przez pryzmat „moralności porządnego człowieka”, w: ΣOΦIA Nr 6/2006, pod red. A. L. Zachariasz (recenzja książki prof. T. Buksińskiego, Moderność, IF UAM, Poznań 2001, s.299-310.
   
 8. Samorządność, samorząd, wspólnota samorządowa, w: Demokracja, samorządność, prawo, pod red. T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski; Poznań 2007, s.103-113.
   
 9. Godność a suwerenność państwowa: poszukiwanie granic możliwego współistnienia obu tych wartości w oparciu o „konstytucję praw człowieka”, w: red. P. Orlik, Ku źródłom wartości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2008, s. 431-443.
   
 10. Godność, prawa człowieka, dyskryminacja pozytywna, w: red. P. Orlik, Ku źródłom wartości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2008, s. 459-469.
   
 11. Kultura publiczna w Polsce w: red. J. Mysona-Byrska, W. Zuziak, Wolność i władza w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PAT, , Kraków, 2008, s. 255-275.
   
 12. Refleksja filozoficzna jako element formowania się społeczeństwa obywatelskiego., w: red. D. Michałowska, S. Krzyśka, Filozofia a edukacja. Etyka a filozofia Zeszyty Filozoficzne nr 14-15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 346-356.
   
 13. Uniwersalność praw człowieka pod ostrzałem krytyki, w: red. L. Koba, W. Wacławczyk, Prawa człowieka. Wybrane zagadnienie i problemy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s.31-46.
   
 14. Próba historiozoficznego ujęcia praw człowieka, w: red. W. Wacławczyk, Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, Erida, Warszawa 2009, s.9-24.
   
 15. Wymiar aksjologiczny i polityczny Karty Praw Podstawowych, w: red. W. Wacławczyk, Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka, Wydawnictwo Erida, Warszawa 2010, s. 21-51.
   
 16. Problem wolności słowa w społeczeństwie informacyjnym, w: red. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland, Język. Rozumienie. Komunikacja, Poznań 2011, s. 97-109.
   
 17. Rola i znaczenie „bezpieczeństwa ontologicznego” w procesie edukacji, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, nr 109, Kraków 2012, s.114-123.

Aktywność organizacyjna:

 • współorganizacja z organizacjami pozarządowymi corocznego (począwszy od 2005 roku) Festiwalu Filmowego „Prawa człowieka w filmie”;
 • organizacja studenckich debat oxfordzkich przykładowe tematy: Czy w Polsce eutanazja powinna być zalegalizowania?; Czy Polska jest krajem w którym przestrzega się prawa do wolności myśli, słowa i religii?;
 • sekretarz Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM (od roku 2010)
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Filozofów

Konferencje:

 1. konferencja naukowa: Logos, Ethos, Bios na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (19-20 kwietnia 2006); referat: Metodyka nauczania praw człowieka
   
 2. konferencja naukowa: „Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (marzec 2008); referat: Refleksja filozoficzna jako element formowania się społeczeństwa obywatelskiego
   
 3. konferencja naukowa:60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na Akademii Pomorskiej w Słupsku (wrzesień 2008); referat: Historiozoficzne ujęcie praw człowieka
   
 4. konferencja naukowa: VIII Zjazd Filozoficzny w Warszawie (wrzesień 2008);  referat: Władza wobec kategorii nieposłuszeństwa obywatelskiego. Władza sprawiedliwa czy praworządna.
   
 5. konferencja naukowa: Wolność i władza a życie publiczne na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (listopad 2008); referat: Kultura życia publicznego w Polsce
   
 6. konferencja naukowa: Karta Praw Podstawowych UE –  nowe standardy ochrony praw człowieka? na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu (marzec 2009; referat: Wymiar polityczny i aksjologiczny Karty Praw Podstawowych
   
 7. konferencja naukowa: Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności na Uniwersytecie Pedagogicznym  w Krakowie (październik 2009); referat: Rola i znaczenie  „bezpieczeństwa ontologicznego” w procesie edukacji
   
 8. konferencja naukowa: Kłamstwo a życie publiczne na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (listopad 2009); referat: Proces kształtowania się opinii publicznej wobec funkcjonowania „kłamstwa użytecznego” w życiu publicznym
   
 9. konferencja naukowa: Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu (grudzień 2009);  referat: Ludobójstwo a zbrodnie wojenne. Różna odpowiedzialność.
   
 10. konferencja naukowa: Filozofia polityczna w Polsce po 1989 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (wrzesień 2010); referat: Problem moralności życia publicznego wobec postępującego procesu upublicznienia sfery prywatnej w społeczeństwie informacyjnym.
   
 11. konferencja naukowa: Autentyczność a życie publiczne na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (październik 2010); referat: (Nie) autentyczność jednostki w sferze publicznej.

Informacje dodatkowe

 • Nagroda Dziekana WNS (2000) oraz Nagroda Rektora UAM (2010) (obie za osiągnięcia naukowe)
   
 • X 1994 – VIII 1997 uczestnictwo w Warsztatach Dziennikarskich Młodych  Polis w Warszawie, które prowadziła Halina Bortnowska (a patronował im Ryszard Kapuściński)
   
 • 2000 – 2001 ukończenie Szkoły Praw Człowieka (uzyskanie rekomendacji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do popularyzowania wiedzy o prawach i wolnościach człowieka)
   
 • IV – IX 2001 półroczny pobyt na stypendium doktoranckim na Uniwersytecie J. Gutenberga w Mainz
   
 • IX 2005 – XII 2006 udział w programie monitoringowym prowadzonym przez  Helsińską Fundację Praw Człowieka: Courtwtach („Obserwator sądów”).
   
 • XI 2008 – VIII 2010   korespondent regionalny (w województwie wielkopolskim) w programie monitoringowym prowadzonym przez  Helsińską Fundację Praw Człowieka: Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce.
   
 • IX – XI 2010  korespondent regionalny (w województwie wielkopolskim) w programie monitoringowym prowadzonym przez  Fundację im. Stefana Batorego: Monitoring wyborów samorządowych w publicznych mediach).

Tematyka seminarium dyplomowego:

Filozofia społeczna (klasyczna i współczesna):

 • historia filozofii społecznej
 • historiozofia (historyczność uspołecznienia, rozwój społeczny)
 • granice między sferą publiczną a prywatną
 • antagonistyczne sfery publiczne
 • racjonalność aksjologiczna i instrumentalna
 • koncepcje umowy społecznej
 • świadomość społeczna
 • problem natury człowieka
 • problem wspólnotowości

Filozofia polityczna i polityki(klasyczna i współczesna):

 • historia filozofii politycznej
 • polityczność a polityka
 • teologia polityczna
 • doktryny polityczne (liberalizm, socjalizm, konserwatyzm)
 • problem sprawiedliwości
 • problem społeczeństwa obywatelskiego
 • problem globalizacji
 • teorie demokracji (np. elitarystyczna koncepcja demokracji)
 • pluralizm aksjologiczny
 • problem suwerennej władzy

Filozofia kultury:

 • kultura publiczna i polityczna
 • komunikacja polityczna

Etyka życia publicznego:

 • etyki stosowane (np. etyka dziennikarza, urzędnika publicznego)
 • zagadnienie zawodu zaufania publicznego
 • etyka mediów
 • etyka biznesu
 • tolerancja i nienawiść w życiu publicznym
 • poprawność polityczna
 • konflikt wartości w sferze publicznej
 • problem klauzuli sumienia

Filozofia prawa:

 • teoria a filozofia prawa (realizm prawniczy, jusnaturalizm)
 • prawa człowieka
 • państwo prawa a państwo prawne
 • racjonalność prawa
 • instrumentalizacja prawa
 • obowiązywanie prawa
 • stosowanie prawa
 • filozofia kary kryminalnej

Przykładowe wypromowane prace magisterskie:

 1. Estera Banaszak, Wpływ seksualności na rozwój człowieka w kontekście różnicy płciowej, Poznań 2008;

 2. Karolina Błoch, Droga kobiety do wolności. Na przykładzie kultury zachodniej, Poznań 2008;

 3. Dariusz Bolewski, Terroryzm na przełomie procesów globalizacyjnych XX i XXI wieku, Poznań 2008 ;

 4. Karolina Jamry, Współczesne problemy uchodźstwa, Poznań 2008;

 5. Piotr Kolaszewski, Idee i wartości islamu, Poznań 2008;

 6. Iwona Pawlak, Standardy wolności wypowiedzi we współczesnym państwie prawa, Poznań 2008 ;

 7. Anna Erd – Sobota, Rola i znaczenie osób niepełnosprawnych w polskim społeczeństwie obywatelskim, Poznań 2009 ;

 8. Paulina Czajkowska, Miasto jako przestrzeń kreacji tożsamości jednostki Poznań 2009;

 9. Alicja Dolska, Feministyczne ujęcie praw człowieka, Poznań 2009;

 10. Kinga Kieres, Tolerancja. Iluzoryczną czy rzeczywistą wartością we współczesnym świecie, Poznań 2009;

 11. Ewelina Kowalska, Problem przemocy w religiach monoteistycznych, Poznań 2009;

 12. Anna Molczyk, Rola wychowania w procesie kształtowania jednostki, Poznań 2009;

 13. Katarzyna Pawlak, Prawa dziecka w rodzinie, Poznań 2009;

 14. Szymon Przybyła, Wszechobecna dyskryminacja. Problem dyskryminacji w rodzinie, Poznań 2009;

 15. Agnieszka Słocińska, Wpływ wierzeń religijnych na życie kobiety, Poznań 2009;

 16. Rafał Stróżewski, Korporacje versus prawa człowieka. Konflikt konieczny czy możliwość koegzystencji? Poznań 2009;

 17. Błażej Szymczak, Wpływ procesów globalizacyjnych na tożsamość kulturową jednostki, Poznań 2009;

 18. Marta Śrema, Problem wykluczenia społecznego w globalizującym się świecie, Poznań 2009.