Home » dr hab. Norbert Leśniewski prof. UAM

dr hab. Norbert Leśniewski prof. UAM

Adres pocztowy:Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-569 Poznań
E-mail norle@poczta.onet.pl
dr Norbert Leśniewski

Obszar zainteresowań:

 • ogólnie: klasyczna filozofia niemiecka; filozofia współczesna; hermeneutyka; retoryka; logiki nieformalne;
 • szczególnie: rodzaje uzasadnień, typy argumentacji, zasady i reguły interpretacji, teoria praktyk komunikacyjnych, społeczno-kulturowe determinanty porozumienia.

Stopnie edukacji:

 • Studia Instytut Filozofii UAM (1988-1992) – „Język w ontologii fundamentalnej”
 • Doktorat IF UAM (1998) – „De(kon)struktywistyczna radykalizacja hermeneutyki”
 • Habilitacja (2014)

Książka autorska:

 • „O hermeneutyce radykalnej” (Poznań 1998),

Książki współautorskie:

 • „Studies in Hermeneutics” (W-wa – P-ń 1995) wraz z A. Przyłębskim
 • „Die Zeit Heideggers” (Frankfurt/M. 2002) wraz z E. Nowak-Juchacz

Artykuły:

Lp. Tytuł artykułu Czasopismo / książka
1 Die Frage der Interlinqua in der Philosophie von Władysław M. Kozłowski, (wraz z B. Andrzejewskim) Lingua ac Communitas (Warszawa-Poznań 1993)
2 Going-outside. Towards the conception of language in Being and Time Lingua ac Communitas (Warszawa-Poznań 1993)
3 Semiological Hermeneutics. Thinking between. Lingua ac Communitas (Warszawa-Poznań 1995)
4 Kilkanaście biogramów i haseł rzeczowych Słownik filozofów. Filozofia powszechna (Poznań 1995, 1996, 2000)
5 Projekt hermeneutyki radykalnej Johna D. Caputo Ruch Filozoficzny (t. LIII, nr 2-3, 1996)
6 Alegoria – rozumienie – interpretacja Symbol a rzeczywistość (Poznań 1996)
7 Czy możliwa jest radykalizacja hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera? Uniwersalny wymiar hermeneutyki (Poznań 1997)
8 Miasto i jego miejsca Pisanie miasta. Czytanie miasta (Poznań 1997)
9 Radikalne konzekvencije Heideggerove hermeneutike Filozofska Istrazivanja Nr 69 (Zagreb 1998)
10 Tekstualność, czyli hermeneutyka tekstu Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen (Rzeszów 1999)
11 Hegel’s Hermeneutics? Some Remarks on Hegel’s Interpretation of Heraclitus’ Thought Hegel Jahrbuch 2000
12 Mapa filozofii hermeneutycznej O filozofii dzisiaj (Poznań 2000)
13 Kant i rzecz sama w sobie Filozofia Kanta i jej recepcja (Poznań 2000)
14 Ku radykalno-hermeneutycznemu ujęciu podmiotu Meandry podmiotowości (Poznań 2001)
15 O hermeneutyce doświadczenia (na przykładzie Diltheya i Heideggera) Doświadczenie (Poznań 2001)
16 Hegel and Heidegger. On dialectical and hermeneutical mobility of phenomenology, Hegel Jahrbuch 2002
17 Befindlichkeit und Zeitlichkeit Die Zeit Heideggers (Frankfurt/M. 2002)
18 Zum Ursprung der Verantwortung. Der Fall Heideggers Freiheit und Verantwortung (Frankfurt/M. 2002)
19 Stanislaw Brzozowski´s critical hermeneutics Lingua ac Communitas (Warszawa-Poznań 2003)
20 Dyskursywny charakter filozofii Kanta Immanuel Kant i świat współczesny (Poznań 2004)
21 Retoryka w hermeneutycznym ujęciu H.-G. Gadamera Dziedzictwo Gadamera (Poznań 2004)
22 Renesans retoryki a hermeneutyka Miasto języka (Poznań 2005)

  Aktywność organizacyjna:

 • współorganizacja Zaocznych Studiów Filozoficznych, w tym specjalności: Komunikacja społeczna
 • koordynator IF ds. Programu Erasmus/Socrates
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Filozofów
 • współorganizator i współprowadzący seminarium pt.: „Interpretacja Krytyki czystego rozumu Kanta”, wraz z J. Rolewskim (UMK Toruń)
 • redaktor Działu Filozoficznego Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego Nowy Nurt (1994-1996)
 • Nagroda Dziekana WNS (1998) oraz Nagroda Rektora UAM (1999) za osiągnięcia naukowe, dydakt