Home » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Profile promotorów

Uchwała o procedurze wszczęcia przewodu doktorskiego

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad realizacji i rozliczania praktyk zawodowych

Doktoranckie Grupy Badawcze (DGB) 2019/2020, semestr zimowy

Paradygmaty metafilozofii (prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz)

Filozofia podmiotu (prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń)

Współczesna filozofia hermeneutyczna (prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski)

Wykłady 2019/2020, semestr zimowy

Przyrodoznawcze inspiracje filozofii (prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński)

Wykłady 2019/2020, semestr letni

Prawo autorskie w pracy naukowej (dr Paweł Mazur)

Stypendia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego w RA 2021/22

Wniosek o dodatek projakościowy

Kryteria dodatku projakościowego

Sprawozdania

Dziennik doktoranckiej praktyki zawodowej

Sprawozdanie za rok akademicki 2020/21

Sprawy socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Świadczenia pomocy socjalnej

Kredyty studenckie dla doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

Program studiów

Program stacjonarnych studiów doktoranckich

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich

Kryteria oceniania udziału doktorantów w seminariach doktoranckich i zakładowych

Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich POWR.O3.05.00-00-Z303/17: Regulamin i formularze

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Wniosek o udzielenie wsparcia
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Potwierdzenie przyjęcia na staż zagraniczny
Potwierdzenie pobytu w instytucji przyjmującej
Zgłoszenie wyjazdu doktoranta za granicę
Oświadczenie uczestnika projektu

Formularze

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Wniosek o dofinansowanie w konkursie dla doktorantów i młodych pracowników Instytutu Filozofii

Kwestionariusz osobowy