Home » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Profile promotorów

Uchwała o procedurze wszczęcia przewodu doktorskiego

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad realizacji i rozliczania praktyk zawodowych

Doktoranckie Grupy Badawcze (DGB) 2019/2020, semestr zimowy

Paradygmaty metafilozofii (prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz)

Filozofia podmiotu (prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń)

Współczesna filozofia hermeneutyczna (prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski)

Wykłady 2019/2020, semestr zimowy

Przyrodoznawcze inspiracje filozofii (prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński)

Wykłady 2019/2020, semestr letni

Prawo autorskie w pracy naukowej (dr Paweł Mazur)

Stypendia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego w IF UAM 2017-2018

Wniosek o dodatek projakościowy

Kryteria dodatku projakościowego

Sprawozdania

Dziennik doktoranckiej praktyki zawodowej

Sprawozdanie za rok akademicki

Sprawy socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Świadczenia pomocy socjalnej

Kredyty studenckie dla doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

Program studiów

Program stacjonarnych studiów doktoranckich

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich

Kryteria oceniania udziału doktorantów w seminariach doktoranckich i zakładowych

Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich POWR.O3.05.00-00-Z303/17: Regulamin i formularze

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Wniosek o udzielenie wsparcia
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Potwierdzenie przyjęcia na staż zagraniczny
Potwierdzenie pobytu w instytucji przyjmującej
Zgłoszenie wyjazdu doktoranta za granicę
Oświadczenie uczestnika projektu

Formularze

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Wniosek o dofinansowanie w konkursie dla doktorantów i młodych pracowników Instytutu Filozofii

Kwestionariusz osobowy