Home » T-6 Malitowska: Filozofka i paso doble

T-6 Malitowska: Filozofka i paso doble

Filozofka i paso doble
Kliknij w okładkę, aby zapoznać się z treścią

Anna Malitowska

Filozofka i paso doble

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2021

ISBN 978-83-7654-407-6
DOI 10.14746/978-83-7654-407-6

Anna Malitowska, dr habilitowana, jest za­ trudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna­niu. Filozofka, etyczka i edukatorka. Autorka książek Sumienie filozofii. Artur Schopenhauer (1999) i Etyka usług profesjonalnych (2014) oraz licznych publikacji w dziedzinie etyki, filozofii edukacji i kształcenia dla potrzeb społeczeń­stwa demokratycznego. Prowadzi badania w zakresie komunikacji, etyk zawodowych oraz innowacyjnych metod nauczania. Współpracu­je z organizacjami edukacyjnymi, biznesowymi i szkoleniowymi w kraju i za granicą.

Pasjonuje się filozofią tańca i wykorzy­staniem metod filozoficznych w edukacji i treningu tanecznym. Jest mentorką par spor­towych w tańcu towarzyskim. Współpracowała m.in. z Departamentem Edukacji międzyna­rodowej federacji tańca World Dance Council, Polskim Stowarzyszeniem Mentoringu i Pol­skim Forum Choreologicznym.
Jest współwłaścicielką szkoły tańca Dansinn by Malitowski w Warszawie i organizatorką międzynarodowych turniejów tańca towarzy­skiego, takich jak Warsaw International Dance Championships i Dansinn ProAm Challenge.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Fi­lozoficznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Data publikacji: 27.12.2021