Informacje dla wyjeżdżających

Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W przypadku osób, które uczestniczyły w wymianie studenckiej w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd w ramach E+. Pierwszeństwo przysługuje jednak wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach i praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów.

Stawki stypendialne do poszczególnych krajów w roku akademickim 2023/24

Stawka zależy od kraju wyjazdu:

GRUPA 1 –  studia: 550 Euro; praktyki: 700 Euro

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy.

GRUPA 2 – studia: 450 Euro; praktyki: 600 Euro

Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Stawki są uzupełnione o dodatek w przypadku osób, które w semestrze poprzedzającym wyjazd pobierają stypendium socjalne. Dodatkowo, osobom, które zdecydują się na podróż niskoemisyjnymi środkami transportu (np. pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem) przysługuje dodatek green travel w kwocie 50 Euro (wypłacany jednorazowo). Niezależnie od otrzymywanego stypendium Erasmus+ student/ka może nadal otrzymywać stypendia dla najlepszych studentów, naukowe, rektora, socjalne, itp., jeżeli zostało/y mu ono przyznane na odrębnych zasadach.

Lista miejsc stypendialnych

W związku z licznymi zmianami w programie Erasmus+ (konieczność modyfikowania dotychczasowych umów partnerskich, a także weryfikacja dotychczasowej współpracy) aktualna lista miejsc stypendialnych na rok 2023/24 dostępna jest jedynie po zalogowaniu do systemu USOSweb.

Kryteria kwalifikacji

  • średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studentów o średniej ocen (aby je uzyskać skontaktuj się z mgr Aleksandrą Błaszkowską z Biura Obsługi Studenta);
  • znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie maturalnym;
  • dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE;
  • dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych.

Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok. Warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na Wydziale Filozoficznym w kolejnym roku akademickim potwierdzone podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów.

Uwaga: nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów magisterskich! We wszystkich przypadkach realizacja wyjazdu musi być zgodna z aktualnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID-19, obowiązującymi na UAM, w Polsce, w kraju docelowym i w instytucji przyjmującej.

Szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ znajdują się pod adresem: https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/wyjazdy-na-studia

Harmonogram naboru na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+

w roku akademickim 2023/2024:

I tura naboru:

29.02 – 15.03 (23:59)  – nabór wniosków zgłoszeniowych (aplikowanie przez USOSweb)

Osoby do kontaktu:

W sprawach dotyczących harmonogramu rekrutacji oraz szczegółowych zasad ubiegania się o stypendium E+należy kontaktować się z pracownikami Wydziału:

dr Dawid Rogacz – koordynator wydziałowy programu Erasmus+

dawid.rogacz(at)amu.edu.pl

mgr Filip Leszczyński – administrator wydziałowy programu Erasmus+

filip.leszczynski(at)amu.edu.pl